Inga energi- och klimatpolitiska nyheter i årets vårproposition

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Ur ett energi- och klimatperspektiv innehåller regeringens vårbudget inga nyheter, utöver de olika initiativ som har presenterats under våren. Mycket känns igen från Energikommissionens betänkande med efterföljande propositioner, den klimatpolitiska propositionen och tidigare presenterade förslag på transportsidan.

När det gäller klimatsatsningar refererar regeringen till den klimatpolitiska propositionen, som slår fast en klimatlag, nya klimatmål i enlighet med Miljömålsberedningens förslag samt inrättar ett klimatpolitiskt råd. Som regeringen nyligen aviserat, ska också ytterligare 500 miljoner kronor tillföras investeringsstödet Klimatklivet under 2017.

Under rubriken ”En fossilfri välfärdsnation” nämns regeringens förslag att höja CO2-skatten för bränslen som förbrukas inom kraftvärmeproduktion och vid annan värmeproduktion inom ETS-systemet.  

- Vi är starkt kritiska till förslaget att återinföra CO2-skatten för kraftvärmeproduktion inom ETS och att höja den för annan värmeproduktion. Förutom att det föregriper skatteutredningens nära förestående betänkande, är det principiellt fel med dubbla styrmedel. De kan dessutom antas ha en mycket begränsad styrande effekt, då de flesta anläggningar redan fattat beslut om en övergång till fossilfria bränslen, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för klimat, styrmedel och transporter på Energiföretagen Sverige. 

Regeringen tar sikte på fossilfria transporter

På transportsidan nämns de nyligen remitterade förslagen till bonus-malussystem för nya lätta fordon och reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och diesel. I fråga om det hårt kritiserade betänkandet från Vägslitagekommittén, aviserar regeringen att den kommer att återkomma med en avläsningsbar och regionalt differentierad vägslitageskatt innan mandatperiodens slut. Elektrifiering av transportsektorn omnämns som en viktig åtgärd, varför regeringen satsar på innovation och omställning med elektrifiering av transporter.

Energikommissionens förslag stor del av vårbudgeten

När det gäller energipolitiken, hänvisar regeringen till Energikommissionens betänkande och dess mål för förnybar energi och energieffektivisering. Förslagen om avveckling av effektskatten respektive sänkning av fastighetsskatten på vattenkraftverk behandlades båda i en proposition tidigare under våren, där finansieringen av dessa förslag genom höjningar av energiskatten på el för hushåll och tjänstesektorn även slogs fast. Frågan om elcertifikatssystemets förlängning nämns inte specifikt i vårbudgeten, utan regeringen skriver bara att ”arbetet med överenskommelsens övriga delar pågår inom regeringskansliet”.

I övrigt lyfts regeringens satsning på investeringsstöd för solel, samt att regeringen har föreslagit en ny skattenedsättning för egenproducerad förnybar el, vilken är ett första steg mot avskaffande av energiskatt på egenproducerad el. Skatteutredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte främja en cirkulär ekonomi, som för närvarande är ute på remiss, nämns också i vårbudgeten.

- Som Energiföretagen redan har konstaterat, har det både lagts fram såväl positiva som mindre positiva förslag under våren. Vi välkomnar att energiöverenskommelsens skattedelar omsätts i konkreta förslag och ser fram emot mer konkretion i andra delar under året. På transportsidan har det nyligen tagits viktiga, om än något försiktiga, steg mot fossilfria transporter i form av förslag till bonus-malussystem och reduktionsplikt, vilket också är bra, avslutar Sara Emanuelsson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se