Energimyndigheten ska ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher. Resultatet blir alltså inget mål som ska fastställas av riksdagen.

Genom att både sätta ett sektorsövergripande mål för energieffektivisering och samråda tillsammans med respektive bransch om specifika effektiviseringsstrategier är tanken att säkerställa samhällsekonomisk effektivitet, samtidigt som varje bransch får möjlighet att bidra i arbetet med hur målet ska uppnås.

Det satta målet för energieffektivisering i Energiöverenskommelsen är en central utgångspunkt. I arbetet ska hänsyn tas till:

  • 100 procent förnybar elproduktion år 2040
  • Att Sverige ska senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.
  • Att växthusgasutsläpp från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030 (jfr med år 2010).
  • Energikommissionens bedömning att en effektivisering, framförallt gällande effekt, är viktig för att möta de framtida utmaningarna i det svenska elsystemet.

Gunilla Andrée, energisystemanalytiker på Energiföretagen Sverige tycker att det är positivt att målet för energieffektivisering formuleras som ett övergripande energiintensitetsmål eftersom det tar hänsyn till ekonomisk utveckling och skapar förutsättningar att prioritera de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Samtidigt säger hon att det är viktigt att strategierna utvecklas så att det inte blir en målkonflikt mellan energieffektiviseringsmål och klimatmål som hämmar utvecklingen av exempelvis energiintensiv industri, elektrifiering av järn- och stålindustrin, m.m:

- Vi behöver fokusera på ett effektivt användande av resurser och på åtgärder som bidrar till alla samhällsmålen kan nås; miljö- och klimat, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Då är det bra att fokusera på sektorer där de ger störst klimat- och miljönytta. Till exempel är det centralt att ställa om transportsektorn och industrin, bland annat med hjälp av ökad elektrifiering. Då minskar den totala energiåtgången, säger Gunilla Andrée.

Myndigheten ska årligen redovisa till Regeringskansliet hur arbetet framskrider senast den 31 januari under de tre åren 2018, 2019 och 2020. I den första rapporten ska myndigheten särskilt redogöra för inom vilka sektorer strategier kommer att tas fram, liksom tidplaner för det fortsatta arbetet.

Efter år 2020 ska myndigheten årligen redovisa genomförandet av sektorsstrategierna samt effekterna av dessa.

Läs hela regeringsuppdraget här (regeringen.se)

Här kan du läsa regeringens artikel om rundabordssamtalet 22 augusti. (regeringen.se)

Här kan du även läsa om rundabordssamtalet på Energimyndighetens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se