Nya Arbetsgrupp Energiaska söker medlemmar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En ny arbetsgrupp – AG Energiaska – ska bildas inom Energiföretagen Sverige. Gruppen ska arbeta för att askfrågorna tas om hand inom Energiföretagen Sverige på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt. Medlemsföretagen välkomnas att utse medlemmar till arbetsgruppen som har sitt första möte den 12 oktober.

Under flera år koordinerade Svensk Fjärrvärme frågorna om en miljöriktig användning av askor tillsammans med branschorganisationen Svenska Energiaskor. Mot bakgrund av att Energiföretagen Sverige bildades 2016 beslutade ägarföretagen i Svenska Energiaskor att dra in verksamheten och i stället driva frågorna i Energiföretagen Sveriges regi.

Nu bildas en ny arbetsgrupp för att hantera branschens askrelaterade frågor. Arbetsgruppen ska verka för att strategiska askfrågor tas om hand på ett heltäckande sätt. Gruppen ska också verka för erfarenhetsutbyte inom branschen och utveckla och sprida kunskap inom och utanför branschen.

Cirkulärt tänkande primärt

Gruppen ska bidra till Energiföretagen Sveriges arbete för miljöriktig hantering av askor som uppstår vid energiproduktion. Inriktningen är hållbara och resurseffektiva energisystem där lämpliga askor i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet och den cirkulära ekonomin. De askor som av miljöskäl inte kan återvinnas/användas ska omhändertas på ett säkert sätt.

Första arbetsgruppsmöte för den nya arbetsgruppen planeras till den 12 oktober i Stockholm. Alla medlemsföretag har möjlighet att utse representanter till arbetsgruppen för askfrågor. Av praktiska skäl vill vi begränsa arbetsgruppens storlek. Energiföretagen ber därför att få återkomma om det blir fler anmälningar till arbetsgruppen än vad som är praktiskt genomförbart.

Anmäl er senast den 20 september till Raziyeh Khodayari.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se