Ei svarar: Så hanteras energiskatten inom intäktsregleringen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har ställt tre frågor till Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur energiskatten på el ska hanteras inom elnätsregleringen. Ei:s inställning är att skatten ska hanteras utanför regleringen.

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Med anledning av detta har Energiföretagen Sverige ställt tre frågor till Ei, som här visar sina ställningstaganden:

Ska energiskatten i sin helhet ingå i regleringen, det vill säga både som intäkter och kostnader?

Ei anser att energiskatten, likt momsen, ska hanteras utanför regleringen. Det är orimligt att energiskatten påverkar till exempel kvalitetsjusteringen.

Påverkas regleringen/regleringsmodellen av de ökade administrativa kostnaderna och i så fall hur ska detta hanteras?

De administrativa kostnaderna ökar något initialt men kostnadsökningen bedöms vara marginell. Ei anser därför att inga ändringar i metodiken för beräkning av påverkbara kostnader behöver göras för att dessa kostnader ska täckas. De täcks först när åren då kostnaderna uppstått blir basår för beräkning av löpande påverkbara kostnader.

Hur ska kostnader för energiskatten som uppstår när kunden inte betalar täckas i regleringen (kundförluster)?

Ei bedömer att risken för att sådana kostnader ska uppgå till betydande belopp under innevarande period inte är särskilt stor. Om dessa kostnader skulle hanteras särskilt under innevarande tillsynsperiod skulle det kräva en betydande arbetsinsats. Ei anser därför att dessa kostnader inte ska hanteras särskilt under innevarande tillsynsperiod. Ei ska emellertid utreda frågan vidare inför tillsynsperioden 2020–2023.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se