Fler möjligheter till nedsatt energiskatt på el vid värme- och kylleveranser

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Värme- och kylproducenter har från den 1 januari 2018 möjlighet att få en nedsättning av energiskatten på el ned till 0,5 öre per kWh vid leveranser till datorhallar. Det införs också en ny möjlighet att få nedsatt energiskatt på el till 0,5 öre per kWh, för den så kallade hjälpkraften som används för värme- och kylproduktion, och som levereras till tillverkningsprocessen i industri eller yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- i växthus, eller vattenbruksverksamhet. Vidare införs nya regler för skattenedsättning för produktion av värme och kyla som innebär att de anpassas till EU:s statsstödsregler.

Samma återbetalningsregler för energiskatt för värme och kylleverans

Från och med den 1 januari 2018 innebär de nya reglerna för energiskatt på el att nedsättning sker från 33,1 öre per kWh till 0,5 öre per kWh som används för värme- och kylproduktion som levereras till datorhallar, tillverkningsprocessen i industri eller yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- i växthus, eller vattenbruksverksamhet. En nyhet är också att det nu tydligt framgår i lagen om skatt på energi, att samma skatteregler ska gälla vid leveranser av kyla som för värme.

Ansökan om nedsatt energiskatt på el görs hos Skatteverket per kalenderkvartal. Rätt till återbetalning ges för den del av beloppet som överstiger 2 000 kronor per kalenderkvartal.

Återbetalningsberättigande elförbrukning

En nyhet är att den återbetalningsberättigande mängden el även får omfatta förbrukning som skett i samband med framställningen av värme eller kyla. Nedsättningen för egenförbrukningen av el i produktionsanläggningen, ofta kallad hjälpkraftsförbrukningen, gäller alltså oavsett vilket primärt bränsle som använts. Det kan till exempel vara förbrukning för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Vid beräkning av återbetalning - när både el och bränsle har använts samtidigt för produktion av värme eller kyla för leverans till återbetalningsberättigande ändamål - ska en fördelning av de insatta energimängderna göras proportionellt i förhållande till respektive energislag. Fördelning av såväl bränslen som el får dock väljas fritt. Fördelning av ej skattepliktig el, skattepliktig el enligt normalskattenivån respektive skattepliktig el med nedsatt skattenivå får väljas fritt efter att proportionering skett.

Anpassning till EU:s statsstödsregler

Skattenedsättningarna för el och bränsle som förbrukats för framställning av värme och kyla för leverans till datorhallar och vissa andra ändamål, tas upp som en ny så kallad stödordning i lagen om skatt på energi, från och med1 januari 2018. Så kallad stödmottagare i dessa fall, är den aktör som förbrukat el eller bränsle för framställningen av värme eller kyla och som behöver lämna vissa uppgifter i samband med ansökan om återbetalning hos Skatteverket. Kraven på uppgiftslämnande får dock betydelse först om nedsättningen för den enskilda stödmottagaren inom stödordningen under ett kalenderår uppgår till minst 50 000 euro, det vill säga motsvarande ca 500 000 kronor. Vid ifyllandet av en ansökan om återbetalning behöver, i dessa fall värme- eller kylproducenten, intyga att man som stödmottagare inte är ett företag i ”ekonomiska svårigheter” utan rätt till statligt stöd.

Du kan läsa mer om de nya energiskattereglerna för värme- och kylleveranser på Skatteverkets hemsida.

Höjd koldioxidskatt för värmeproduktion inom EU:s utsläpphandelssystem

Från och med den 1 januari 2018 återinförs koldioxidskatt för kraftvärmeproduktion inom EU ETS med 11 procent av full koldioxidskatt (dvs. skattebefrielsen sänks från 100 till 89 procent). För värmeproduktion inom EU ETS ökar också koldioxidskatten från 80 till 91 procent av full koldioxidskatt från 1 januari 2018 (dvs. skattebefrielsen sänks från 20 till 9 procent).

För kraftvärmeproduktion utanför utsläppshandelssystemet slopas den tidigare nedsättningen på 20 procent helt fr.o.m. 1 januari 2018. Detsamma gäller för industriell verksamhet utanför EU ETS där motsvarande koldioxidskattenedsättning helt slopas vid årsskiftet. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se