Överenskommelse om EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Ministerrådet och Europaparlamentet gjorde den 19 december en så kallad trilog-överenskommelse om revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Energiföretagen har gjort en sammanställning av innehållet.

Revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda är det första lagstiftningsförslaget inom det så kallade vinterpaketet, som presenterades den 30 november 2016, som det nåtts en överenskommelse om mellan ministerrådet och Europaparlamentet. Överenskommelsen ska dock formellt antas av ministerrådet respektive Europaparlamentet, vilket beräknas ske i början av nästa år.

När direktivet formellt har trätt i kraft har medlemsländerna 20 månader på sig att genomföra EU-direktivet i nationell lagstiftning. Detta innebär att svensk lagstiftning kan väntas vara på plats omkring årsskiftet 2019/2020.

Överenskommelsen innebär bl.a. följande:

  • Medlemsländerna ska ta fram långsiktiga energirenoveringsstrategier med sikte på hög energieffektivitet och koldioxidfrihet i bebyggelsen till 2050.
  • Laddinfrastruktur för elfordon i bebyggelsen främjas genom minimikrav på laddinfrastruktur för parkeringar med mer än tio parkeringsplatser. I nya lokalbyggnader och lokaler som genomgår större renoveringar ställs krav på minst en laddstolpe och förberedelser för laddinfrastruktur för minst var femte 
  • Kraven på regelbundna inspektionsförfaranden för värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader förenklas men breddas samtidigt till att gälla fler typer av installationer med en effekt överstigande 70 kW. Dagens alternativa förfarande med information och rådgivning som tillämpas i Sverige idag kvarstår.
  • Krav införs på att byggnader ska använda byggnadsautomationssystem för drift och övervakning fr.o.m. 2025 när det bedöms vara tekniskt och ekonomiskt lämpligt.

Läs mer om överenskommelsen på ministerrådets webbplats.