Mycket på gång kring anvisning och fakturering

Regeringen vill förenkla för kunderna att göra aktiva val på elmarknaden. Ändringar i ellagen som rör anvisningsavtal och elhandelsföretagens fakturering kompletteras också med ändringar i elförordningen.

Som Energiföretagen tidigare informerat om träder den 1 april  ändringar i ellagen i kraft i syfte att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade elhandelsföretag och att öka kundaktiviteten på elmarknaden. För att uppnå detta införs lagkrav på att det anvisade elhandelföretaget gentemot elnätsföretaget ska ha åtagit sig att leverera el på skäliga villkor. Nya krav ställs också på information i samband med elhandelsföretagens fakturering.

I ellagen ställs krav på att elhandelsföretagets faktura ska vara tydlig. Vilken information som ska finnas på fakturan preciseras nu genom ändringar i elförordningen. Enligt ett pressmeddelande från regeringen den 23 februari blir det krav på att i elhandelsfakturan ange vilket avtal kunden har och var kunden kan hitta information om avtalet. Om kunden har ett anvisningsavtal ska detta framgå av fakturan och det ska även finnas information om vad det innebär att ha ett anvisat avtal. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2017.

- Elhandelsföretagen har sedan en tid arbetat med att få till de anpassningar i sina system som krävs med anledning av ändringarna i ellagen. Det hade därför varit bättre om alla ändringar i kraven på information och fakturering genomfördes vid samma tidpunkt. När ytterligare krav successivt framkommer under resans gång blir det naturligtvis dyrare att genomföra förändringarna, säger Louise Marcelius som är jurist hos Energiföretagen Sverige.

Här hittar det en sammanfattning av de nya reglerna.