Ny klimatlag presenterad

Statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin bjöd torsdagen den 2 februari in till presskonferens för att presentera regeringens beslut om en lagrådsremiss gällande en ny klimatlag. Efter att lagrådet har granskat lagförslaget kommer det att överlämnas i form av en proposition till riksdagen i mars.

Den nya klimatlagen bygger helt och hållet på den parlamentariska miljömålsberedningen som tidigare lämnade sitt betänkande om klimatpolitiken till riksdagen.

Klimatlagen och det tillhörande klimatpolitiska ramverket innehåller:

  • Klimatmål till 2030, 2040 och 2050. Målen för 2030 och 2040 avser enbart de sektorer som befinner sig utanför utsläppshandelssystemet. Där ska utsläppen minska med 63% till 2030 och med 75% till 2040. Till 2050 ska Sverige vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser vilket innebär att utsläppen ska minska med 85%.
  • Utsläppen från inrikes transporter (exkl flyg) ska minska med 70% till 2030.
  • En precisering av det befintliga klimatmålet har gjorts så att det blir mer konsistent med Parisavtalet. Den övergripande ambitionen att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader har lyfts in i målformuleringen.
  • Kompletterande åtgärder i form av utsläppskrediter från projekt i andra länder och upptag av växthusgaser i skog och mark får räknas in i målet till viss del.
  • Överskottet av utsläppsutrymme som kan uppstå, pga att det svenska målet till 2030 med all säkerhet kommer att vara mer långtgående än det målet som anges i EU:s ansvarsfördelningsförordning, ska annulleras.
  • Ett klimatpolitiskt råd tillsätts som göra oberoende utvärderingar av klimatpolitiken
  • En klimatlag införs som reglerar regeringens arbete med klimatpolitiken genom att ställa krav på att det ska finnas långsiktiga klimatmål, löpande utvärdering ska ske av klimatpolitiken samt att regeringen ska överlämna en handlingsplan för klimatet vart fjärde år till riksdagen.

Energiföretagen anser att det är positivt att klimatmålen förtydligas och att det nu finns ett tydligt mål för hur utsläppen i transportsektorn ska minska. Det är också positivt att regeringen skiljer på den handlande sektorn och den icke-handlande sektorn och därmed låter utsläppshandelssystemet verka fullt ut. Att en anpassning till Parisavtalet sker är också mycket positivt.

Cecilia Kellberg