Önskemål om mindre detaljstyrning i EU:s nya regelverk för elmarknaden

EU-kommissionen presenterade den 30 november sitt vinterpaket bestående av inte mindre än elva rättsakter och fyra meddelanden. Här finns Energiföretagen Sveriges synpunkter på marknadsdelarna i paketet.

Energiföretagens samlade synpunkter på marknadsdelarna i paketet finns här.

Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen:

- Vi välkomnar den marknadsorienterade inriktningen i hela vinterpaketet. Förhoppning är att det framtida regelverket är konkurrensneutralt och snarare stödjer än sätter hinder för aktörerna att utveckla innovativa tjänster.

- Vi är dock kritiska till att Kommissionen fortsätter i en juridiskt mer kontinental anda med starka inslag av detaljstyrning. Detta innebär dels att regelverket blir mindre flexibelt, vilket är mindre bra i tider med snabb teknologisk utveckling, dels kan det i praktiken innebära att länder som gått före bestraffas snarare än belönas. Regelverk bör ange en tydlig men generell inriktning och ge tillräckligt utrymme för implementering. Den nationella tolkningen av regelverket är givetvis av betydelse, där allt för strama tolkningar medför konkurrensnackdelar för svenska aktörer.

Läs hela dokumentet som innehåller detaljerade synpunkter på förslag som påverkar dels råkraftmarknaden, och dels slutkundsmarknaden för el.

Remissvaret omfattar följande lagstiftningsförslag:  
•    KOM (2016) 861 (Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el)
•    KOM (2016) 862 (Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EC)
•    KOM (2016) 864 (Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el)