Reviderade Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleverans till konsumenter

Fjärrvärme: Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har förhandlat och kommit överens om revideringar av de allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Parterna har godkänt omarbetningarna, vilket innebär att det nu finns nya branschövergripande konsumentvillkor. Villkoren har fått den förkortade beteckningen Alma fjärrvärme K 2017.

När börjar villkoren gälla?

Överenskommelsen träder i kraft den 10 februari 2017. I den ingår att de gamla villkoren ska sluta tillämpas och de nya villkoren ska börja tillämpas den 1 juni 2017. Det innebär, för dig som fjärrvärmeleverantör, att du behöver meddela dina kunder om villkorsändringarna senast den 1 april 2017 för att följa fjärrvärmelagens bestämmelser om 60 dagars varseltid. Av fjärrvärmelagen följer också att meddelandet ska innehålla en motivering till ändringarna och en upplysning om att kunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. 

Ett förslag till hur meddelandet kan formuleras finns tillgängligt för medlemmar på tidigare Svensk Fjärrvärmes webbplats. Här finns förslag till informationsbrev (du måste logga in som medlem).

Här finns de reviderade avtalsvillkoren, Alma K 2017 (pdf).

Varför nya villkor?

Den senaste ändringen av villkoren gjordes 2010 efter att fjärrvärmelagen trätt i kraft. De nu aktuella ändringarna har också sin upprinnelse i regelförändringar. För det första har fjärrvärmelagens bestämmelser om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla ändrats och utvidgats. För det andra har Energimarknadsinspektionen kompletterat fjärrvärmelagen med föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Därutöver har också funnits ett behov av att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Vad har ändrats?

Med utgångspunkt i anledningen till revideringen återfinns de största förändringarna i det avsnitt som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. Förändringarna i avsnittet, vars numrering också ändrats från 4 till 5 innebär i huvudsak att

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Mer detaljerade förändringar

I de inledande bestämmelserna, avsnitt 1, punkterna 1.1 till 1.4 har en del ändringar gjorts. Bland annat har punkt 1.1 förtydligats så att det klart framgår att de allmänna avtalsvillkoren gäller såvida leverantören och kunden inte skriftligen avtalat om något annat och så länge som kunden är att betrakta som konsument. Det har också klart uttalats att kunden dels ska tala om för leverantören om det bedrivs näringsverksamhet på kundens fastighet, dels meddela leverantören när omfattningen av en eventuell näringsverksamhet ändras.

I punkt 1.3, som innehåller en lista med definitioner, har en precisering av skriftligen införts som tydliggör att ett skriftligt meddelande innefattar både meddelanden som skickas med ordinarie post och meddelanden som skickas med ett elektroniskt medel exempelvis e-post. I punkt 1.4, som reglerar hanteringen av personuppgifter, har ett tillägg gjorts som innebär att leverantören ska avtala med eventuella samarbetspartner att det vid en eventuell marknadsföring av samarbetspartnernas varor eller tjänster klart ska framgå att marknadsföringen sker inom ramen för ett samarbete med leverantören.

I avsnitt 2, som reglerar frågor som rör avtalets innehåll och form, har ändringar gjort i punkt 2.1 så att det som där stadgas om avtalets innehåll överensstämmer med det som för närvarande föreskrivs i fjärrvärmelagen. Avsnittet har också kompletterats med två nya punkter, 2.3 och 2.4, som talar om vad som gäller i eventualiteten att leverantören och kunden sluter avtal på distans eller utanför leverantörens affärslokaler.

I avsnitt 3, som innehåller bestämmelser som rör leverantörens och kundens anläggningar, har omdisponeringar och förtydliganden som berör punkterna 3.2-3.6, 3.8-3.14 gjorts.

Avsnitt 4, som innehåller villkor kring upplåtelse av fastighet, är delvis omdisponerat och delvis utvidgat. Omdisponeringen har gjorts så att det som ingick i avsnitt 7 i de gamla villkoren med vissa förtydliganden har införlivats i det aktuella avsnittet i punkterna 4.2, 4.4, 4.5 och 4.7.

Utvidgningen har gjorts i punkt4.1, 4.3 0ch 4.6 som är helt nya. I punkt 4.1 klargörs gällande praxis, nämligen att konsumenten utan ersättning upplåter det utrymme som behövs för leverantörens anläggning. I punkt 4.3 anges de fall då avsnittets efterföljande punkter inte är tillämpliga. I punkt 4.6 fastställs leverantörens ansvar när denne i förekommande fall hanterar konsumentens nycklar, portkoder och liknande.

I avsnitt 6, som berör betalning och säkerhet, och som i de gamla villkoren motsvaras av avsnitt 5, har vissa förtydliganden gjorts. Detsamma gäller avsnitt 7, som i det gamla villkoren motsvaras av avsnitt 6. Det gäller också för avsnitt 8-10, där det särskilt ska nämnas att det i punkt 9.3 har tillkommit en klargörande text som exemplifierar vad som utgör saklig grund för uppsägning av avtalet från leverantörens sida.

Avsnitt 11, som berör information, vägledning och tvistlösning, har utvidgats. Bland annat har kraven på informationsgivning från leverantörens sida preciserats i punkt 11.1, 11.2, 11.5 och 11.6.