Elhandlarcentrisk marknadsmodell på förslag av Ei: Konsekvenserna måste analyseras, säger Energiföretagen Sverige

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, ger i en rapport sitt förslag till hur framtidens slutkundsmarknad för el ska se ut. Därmed har både Svenska kraftnät och Ei redovisat sina regeringsuppdrag på väg mot en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Energiföretagen Sverige ska noga analysera konsekvenserna av förslaget.

En gemensam slutkundsmarknad för el har sedan år 2009 stått högt på agendan för nordiskt samarbete på energiområdet. De nordiska energiministrarna har flera gånger framhållit att en elhandlarcentrisk nordisk slutkundsmarknad är en naturlig fortsättning på den gemensamma råkraftsmarknaden i Norden. Syftet är bland annat att stärka konsumenternas ställning genom att skapa en mer välfungerande marknad och att förbättra konkurrensvillkoren för olika typer av aktörer.

Uppdrag åt Ei och Svenska kraftnät

I juni 2015 gav regeringen Ei i uppdrag att utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra en elhandlarcentrisk marknadsmodell och en central informationshanteringsmodell, en så kallad elmarknadshubb. Svenska kraftnät fick samtidigt i uppdrag att utforma en sådan hubb.

Den del av uppdraget som avser att redovisa elmarknadshubbens utformning redovisades 1 juni 2016 av Svenska kraftnät. Denna delredovisning innehöll övergripande beskrivningar av roller och ansvar samt hubbens finansiering. Sedan dess har Svenska kraftnät fortsatt sitt arbete med att utveckla processbeskrivningar i hubben.

Ei skulle den 1 februari 2017 ha redovisat förslag till författningsändringar men utredningstiden förlängdes. Den 27 juni kom rapporten ”Ny modell för elmarknaden” med Ei:s förslag. Förslaget är att regelverket ska träda i kraft den 1 januari 2021 i samband med att hubben planeras vara klar.

Största förändring sedan avregleringen

I rapporten konstaterar Ei att den nya marknadsmodellen med en elmarknadshubb som nav blir den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen år 1996. Några av förändringarna:

  • I den nya modellen blir elhandelsföretaget kundens huvudsakliga kontaktpunkt. Kunden har dock fortfarande avtal med såväl elhandelsföretag som elnätsföretag.
  • Kunden måste själv ta kontakt med ett elhandelsföretag vid flytt till ny bostad och därmed aktivt välja ett elavtal. I annat fall riskerar elen att vara frånkopplad. Så kallade anvisningsavtal förväntas därmed minska.
  • Samfakturering föreslås. Det vill säga elhandelsföretaget ska fakturera kunden kostnaden för elhandel, elnät och energiskatt. Elnätsföretagen fakturerar i sin tur elhandelsföretagen för elnät och energiskatt.
  • Den nya modellen innebär en förändrad riskbild på marknaden. Ei föreslår att elnätsföretagen i vissa fall ska få begära säkerhet från elhandelsföretagen.
  • Kundkollektivet bär tillsammans elnätsföretagens eventuella osäkrade kreditförluster. Detta sker genom att elnätsföretagen ska betala en särskild avgift till Svenska kraftnät om Svenska kraftnät tvingas täcka en osäkrad kreditförlust som orsakas av ett elhandelsföretag.
  • Utöver ändringar och tillägg till ellagen föreslås en helt ny lag; Lag om Elmarknadshubb med ramar och uppgifter för elmarknadshubben.
  • När elmarknadshubben införs blir det obligatoriskt för bland annat elnätsföretag, elhandelsföretag och balansansvariga företag att ansluta sig.

Energiföretagen: "analys behövs"

Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el hos Energiföretagen Sverige:

 – Förslaget får stora konsekvenser för såväl kunder som för elmarknadens aktörer. Det är därför mycket viktigt att vi gör en grundlig analys av vad förslaget kan innebära. Det är till exempel viktigt att regelverket är komplett och att det går att göra en helhetsbedömning av Ei:s och Svenska kraftnäts förslag tillsammans.

Energiföretagens nästa steg blir att hämta in medlemmarnas synpunkter på Ei:s förslag:

– Vi ser framför oss ett omfattande arbete inom branschen om detta ska vara på plats till år 2021, säger Catherine Lillo.

Remissförfarande till 23 oktober

Miljö- och energidepartementet skickar nu ut rapporten på remiss med sista svarsdatum den 23 oktober.

Länk till remissen nedan (inloggning krävs): 

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se