Förändringar i Boverkets byggregler från 1 juli

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Som en följd av uppdraget att införa regler för nära nollenergibyggnader i svensk lagstiftning och regeringens beslut om plan- och byggförordningen införs nya föreskrifter i Boverkets byggregler från 1 juli 2017.

Nära-nollenergiregler införs i Boverkets byggregler den 1 juli 2017. Bakgrunden är att Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya färdigställda byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader, från och med 2021.

I vintras fattade regeringen beslut om ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som trädde i kraft den 1 april 2017. Detta har lett till ändringar i Boverkets byggregler, BBR, och i föreskriften BEN, vilken innehåller regler för hur byggnadens energianvändning vid normalt brukande ett normalår ska fastställas.

Enligt Boverket gäller ändringarna i BBR är främst ”att byggnadens energiprestanda fastställs på ett nytt sätt” medan energikraven behålls oförändrade. De huvudsakliga ändringarna enligt Boverket:

  • Systemgränsen ändras till primärenergi och energiprestanda anges i primärenergital (EP
  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.
  • Elvärmda byggnader tas bort som kategori. En högre primärenergifaktor för el får samma innebörd som den tidigare uppdelningen i elvärmda och ej elvärmda byggnader.
  • Klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Det ger en mer detaljerad beskrivning av klimatet i Sverige.
  • BEN anpassas i huvudsak till ändringarna i BBR.
    En annan viktig ändring är att normal innetemperatur för flerbostadshus ändras från 22 °C till 21 °C, med undantag för äldreboenden. Detta gäller indata i beräkningar och vid normalisering av uppmätta data.

Läs hela nyheten från Boverket på deras webbplats: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/inforande-av-nara-nollenergiregler-i-svenska-byggregler/

Energiföretagen Sverige framförde en del synpunkter i samband med remissförfarandet inför framtagningen av föreskrifterna. Läs vår tidigare kommentar här: https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2017/maj/energiforetagen-sverige-kritisk-i-nytt-remissvar-om-boverkets-byggregler/

Foto: Claes Johannesson

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

T.f Vd
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se