Missa inte Fjärrsyns slutkonferens den 14 juni

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Forskningsprogrammet Fjärrsyn, som samfinansierats av branschen och Energimyndigheten under tio år, avslutas vid halvårsskiftet. Den senaste fyraåriga programperioden har, liksom de tidigare, bidragit med mycket ny kunskap. Har du koll på den, så att ditt företag får nytta av investeringen? Om inte, ska du delta i Energiforsks konferens ”Nyheter och framåtblick Fjärrsyn”, i Stockholm den 14 juni.

Fjärrsyn består av mer än 170 projekt och har sedan starten 2006 samlat fjärrvärmebranschen för att gemensamt ta fjärrvärme och fjärrkyla ett steg närmare nästa generation. Den senaste etappen som pågått sen 2013 har 34 spännande projekt med allt från värmeledande pasta i dykrör, till frågan om vilken påverkan kärnkraften kan ha på fjärrvärmen.

Under dagen bjuds både på tillbakablickar och framåtblickar. Ett antal Fjärrsynsresultat lyfts i kärnfulla minipresentationer och i några andra projekt går man mer på djupet. Dagen toppas med en genomgång av en syntes av allt som gjorts i Fjärrsyn. Syntesen har gjorts av tre av de mest kända fjärrvärmeforskarna; Sven Werner - med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylans roll i energiomställningen, Kerstin Sernhed - med fokus på fjärrvärme och fjärrkyla ur ett kundperspektiv, och Kristina Lygnerud - med fokus på fjärrvärme och fjärrkyla ur ett hållbarhetsperspektiv.

Anmäl dig via Energiforsks webbplats, senast 7 juni!

Sven Werner sammanfattar

Sveriges troligen mest kända fjärrvärmeforskare, Sven Werner från Högskolan i Halmstad, sammanfattar inte bara Fjärrsyns resultat i den nyss nämnda syntesen. Han har också just avslutat ett forskningsprojekt i nuvarande Fjärrsynsperiod, ”Fjärrvärmens framtida roll i Europa”. Även det är en slags sammanfattning av hans mångåriga insatser som fjärrvärmeforskare. Sven Werner har varit projektledare för detta samlingsprojekt med fem olika delar som berör fjärrvärmens framtida roll i Europa. Projektet är på flera sätt en fortsättning av tidigare projekt inom föregående programperioder inom Fjärrsyn och annan branschforskning.

Sven Werner redovisar här resultat från sin medverkan i forskningsnätverket DHC+, i det internationella forskningscentret 4DH och i EU-projektet Stratego. Han har även utfört eget forskningsarbete genom att aggregera de europeiska fjärrvärmepriserna och skrivit flera översiktsartiklar i internationella vetenskapliga energitidskrifter. Några exempel på resultat från projektets olika delar:

  • Att forskningen delvis har bidragit till att det i januari 2016 togs fram en EU-strategi för värme och kyla.
  • Att den svenska fjärrvärmen är internationellt unik genom att redan ha sänkt sina specifika koldioxidutsläpp med 90 procent sedan 1970-talet.
  • Att fjärde generationens fjärrvärmesystem är ett sammanhängande tekniskt begrepp som går ut på att använda smarta värmenät för att gå mot mer uthålliga energisystem. Fjärde generationens fjärrvärmesystem förser lågenergibyggnader med värme från lågtempererade värmekällor, med låga värmeförluster.
  • Att temperaturnivåerna i svenska och danska fjärrvärmesystem fortfarande är för höga för att enkelt kunna återvinna lågtempererad restvärme. Det går att sänka temperaturnivåerna!
  • Att EU:s totala kylbehov i byggnader har skattats till 1170 TWh, men det är bara 16 procent som möts med kylleveranser. Den europeiska fjärrkylan står i sin tur bara för 1,3 procent av dessa kylleveranser.

Läs rapporten Fjärrvärmens framtida roll i Europa på Energiforsks webbplats, så får du veta mycket mer.