Ny rapport om överlappande styrmedel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På ett seminarium den 21 juni, vid Europaparlamentet i Bryssel, presenterade Vattenfall, Fortum och Statkraft en gemensam studie om hur överlappande styrmedel påverkar EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Konsultföretaget Pöyry hade fått i uppdrag att utvärdera effekterna av de olika överlappande styrmedlen och föreslå en mekanism i governance-förordningen som hanterar detta. Bland de närvarande fanns rapportören Claude Turmes, parlamentsmedlemmarna Sean Kelly och Henna Virkunnen, liksom nordiska och europeiska branschföreningar och tankesmedjor.

Pöyry konstaterar i sin rapport att de föreslagna målen för förnybart samt energieffektiviseringsmålet riskerar att spä på överskottet av utsläppsrätter med ytterligare en miljard, vilket pressar priset. Problemet med ett för lågt ETS-pris är bland annat att det driver medlemsstaterna att vidta fler nationella åtgärder, som ytterligare fragmentiserar marknaden. Konsekvensen är att Europas elmarknad nu är en hybrid av en å ena sidan koldominerad elproduktion och å andra sidan subventionerad förnybar el; ett svart-grönt system som går miste om ett prisdrivet bränslebyte, marknadsbaserad utbyggnad av mogen förnybar energi och energieffektivisering.

Pöyry konstaterar vidare att governance-förordningen innebär ett tillfälle att öka samstämmigheten mellan de olika delarna i 2030-ramverket och föreslår en ”Policy Coherence Mechanism”. Mekanismen innebär att medlemsstater som inför ett nytt styrmedel också ska utvärdera dess effekt på ETS och ta bort motsvarande antal utsläppsrätter från auktionering. Två år senare ska åtgärden utvärderas och vid behov korrigeras.

Från Energiföretag Sverige deltog Sara Emanuelsson vid seminariet:

- Jag tycker att företag bakom rapporten ska ha all heder för ett föredömligt påverkansarbete, där man på ett väl underbyggt sätt väckt en viktig fråga och pekat på en möjlig lösning. Detta får upp frågan på bordet och startar processer som mycket väl kan leda fram till en positiv lösning på det erkända problemet med överlappande styrmedel.

Deltagarna var överlag positiva till att de nordiska energiföretagen belyst ett reellt problem och att det är rätt tidpunkt att komma med inspel. Tankesmedjan Sandbag  höll med om att ETS måste kunna vara mer flexibelt och svara upp mot omvärldsförändringar. Business Europe (den europeiska branschorganisationen för industriförbund) försvarade ETS roll som flaggskeppet i klimatpolitiken. IETA (International Emissions Trading Association) trodde att förslaget skulle tilltala en del av deras medlemmar då det bidrar med förutsägbarhet i ett annars ständigt lappande av ETS. Andra aktörer, trodde IETA, kan oroa sig för att ett minskat antal utsläppsrätter kommer göra staterna mindre benägna att ge fri tilldelning åt industrin.

Mest kritisk var rapportören Turmes (De Gröna, Luxemburg) som visserligen framhöll att man har identifierat ett reellt problem, men att han föredrog rådets lösning till ex-post annulering. Han menade att dessa två utvärderingar var alltför byråkratiska och att man aldrig skulle få med sig medlemsstaterna på förslaget. Turmes råd var att istället sikta in sig på att höja EU:s klimatmål, som ligger långt under vad Paris kräver och, menade han, är det verkliga problemet. Även den tyska tankesmedjan Agora Energiwende såg förslaget, med principen ”policy pays”, som ett sätt att minska ambitionerna inom energieffektivisering och förnybart. Finsk Energi:s vd Jukka Leskelä försvarade förslaget, och menade att det inte alls hindrar någon att ha andra styrmedel, utan syftar till att få åtgärderna att hänga ihop och korrigera antalet utsläppsrätter vilket skärper ETS.

Ta del av hela rapporten.

Läs gärna intervjun med Vattenfalls Erik Filipsson på Second Opinion.