Rapport från marknadsseminarium om elcertifikatsystemet

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 31 maj höll Energimyndighetens och norska NVE:s ett gemensamt marknadsseminarium om elcertifikatsystemet. Myndigheterna betonade att de arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangerades seminariet. Energiföretagens Sara Emanuelsson rapporterar från seminariet:

Då allt som kommer från regering och myndigheter som rör elcertifikatssystemet bedöms vara marknadspåverkande, offentliggör myndigheterna alla presentationer, inklusive Energimyndighetens årsrapport om de viktigaste händelserna och nyckeltalen för 2016, som presenterades vid seminariet.

Värt att notera är att även Energimyndighetens underlag för fastställande av kvoter i den kommande förordningen finns med, vilket med största sannolikhet också kommer att bli regeringens förslag i förordningen.

Alla presentationer finns samlade här, på Energimyndighetens webbplats.

Förutom den statistik över utvecklingen 2016 som finns att hämta på webbplatsen, deklarerade myndigheterna att man även efter att det gemensamma elcertifikatssystemet upphör (2021) kommer fortsätta att ta fram årsrapporter och genomföra kontrollstationer. Departementet meddelade att man kommer att lägga flera uppdrag på Energimyndigheten, bland annat detaljerna rörande den stoppregel som ska finnas på plats 2020 och vad som ska gälla för mikroproduktion. 

Thema Consulting hade en intressant presentation på temat ”Finns det hopp för elcertifikatmarknaden?”. Där konstaterade man att investeringarna i framför allt vind fortsätter trots de låga el- och certifikatpriserna. Förklaringen står enligt dem delvis att finna hos nya aktörer med andra drivkrafter och avkastningskrav än traditionella stora kraftproducenter (som pensionsfonder och utländska offentliga bolag som har tydliga mål för förnybart etc). Vidare menade man att elcertifikatpriserna hade stigit något och skulle fortsätta att göra det. Den tekniska utvecklingen pressar investeringskostnaderna och manar därmed till sena investeringar.

Den avslutande panelen var överlag positiv till propositionen, och menade att det faktum att det var få överraskningar var positivt i sig. Frågan om när så kallad grid parity uppstår diskuterades. Energi Norge menade att de i någon mån redan upplever det i Norge, med de låga priser som råder. Därmed har man i praktiken fått avtrappande stöd och har därtill ett slut på systemet i sikte, men trots detta inget avtagande investeringsvilja när det gäller vind. Energi Norge menade att det viktiga nu är att få till stånd en ökad elektrifiering som tar hand om överskottet. Även Svensk Vindenergi, som visserligen var allmänt nöjda med regeringens proposition, förespråkade annars avtrappande stöd och inga stöd efter 2030. Sweco menade att elcertifikatsystemet har fördelen att det kommer avveckla sig själv när det inte längre behövs, då priserna kommer att bli försumbara.

Nästa marknadsseminarium kommer att hållas våren 2018 i Norge.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se