Fartfyllt, festligt och fullsatt på EuroHeat and Powers kongress

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

För 38:e gången samlade sig medlemmarna i EuroHeat and Power till organisationens kongress som hålls vartannat år. Denna gång i Glasgow 14 till 17 maj. Kongress artade sig precis som tidigare kongresser till en högtidsstund för den europeiska fjärrvärme- och fjärrkylefamiljen.

Tilldragelsen mjukstartade på söndagen eftermiddag den 14 maj med generalförsamlingens obligatoriska årssammankomst. Mötet förlöpte, under ordförande Werner Lutsch ledning, som årsmöten vanligtvis gör, geschwint och helt efter dagordningen. Dagordningen innehöll inga punkter utöver de för årsmöten form-enliga.

Den ekonomiska redovisningen intygade som väntat att organisationen har ordning på sina finanser. Generalförsamlingen gav därmed styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Dagen avslutades med en officiell mottagning för alla tillresta kongressdeltagare i Glasgows stadshus på inbjudan av stadens borgmästare.

Från multimediashow till E.ON:s kundperspektiv

Den andra kongressdagen rivstartade bokstavligen med en dans- och multimediaföreställning av performancegruppen Fantastic Five, som tog kongressdeltagarna med storm. Inledningen toppades sedan med ett interaktivt föredrag av retorikern David Beckett som generöst delade med sig av sina kunskaper om hur man pitchar affärsidéer på sätt som verkligen övertygar. Dagen fortsatte sedan med serie paneldiskussioner.

I en av diskussionerna levererades flera intressanta betraktelser över vikten att som individer och företag i en snabbföränderlig värld sträva efter att vara förutseende och undvika att vara självtillräckliga. Här bjöd EuroHeat and Powers vd, Paul Voss, på en genuint personlig berättelse som underströk betydelsen av individers och organisationers historia för hur de ser på sig själva och hur de möter framtiden.

I en annan av diskussionerna skärskådades frågan om fjärrvärme- och fjärrkyleföretag kan överleva och blomstra på energimarknaderna i framtiden. Ulrika Jardfelt från E.ON medverkade och framhöll i kontrast till övriga paneldeltagare vikten av att bemöda sig om att förstå kundernas situation för att kunna utveckla attraktiva konkurrenskraftiga erbjudanden, som när allt kommer omkring är det som möjliggör framgång i allt företagande.

Innovation byggd på konkurrens och samarbete

Den tredje kongressdagen förgrenade sig i en serie parallella seminarier på aktuella och angelägna teman. På ett av dessa seminarier diskuterades vad samarbete mellan aktörerna på värme- och kylmarknaderna betyder för innovation och utveckling på området. Alla deltagare var rörande överens om att innovation och utveckling kräver både konkurrens och samarbete och att det finns mycket latent innovations- och utvecklingskraft som kan frigöras om marknadernas aktörer är villiga att samarbeta med varandra för allas bästa, även om de sinsemellan har delvis motstående intressen.

I det sammanhanget illustrerade Peter Dahl från inköpsföreningen Sinfra, tidigare Värmek, vad inköpssamarbete kan betyda för teknisk utveckling. Sinfra och dess dotterbolag FVU har utvecklat en modell för att från efterfrågesidan driva på den tekniska utvecklingen. Dels genom att kanalisera de erfarenheter och önskemål som medlemmarna i Sinfra har, av den teknik som de kan avropa genom de ramavtal som Sinfra framförhandlat för deras räkning, till teknikleverantörerna. Dels genom att inom FVUs ram utvärdera nya tekniker i fullskaleförsök genom att sammanföra medlemmar i Sinfra som vill pröva nya tekniker med leverantörer som vill testa nya produkter innan en eventuell marknadsintroduktion.

Besök vid fjärrvärmesystem

Den fjärde och sista kongressdagen bjöd på studiebesök. Vital Energi öppnade dörrarna till den prisbelönta anläggning som bolaget byggde för Samväldesspelen 2014. Fjärrvärmesystemet ifråga är med svenska mått mätt av det mindre slaget. Systemet levererar för närvarande i huvudsak värme och varmvatten till den inomhusarena och mästerskapsby som byggdes för spelen och till ett vårdhem. Systemet består av 28 kilometer ledning och naturgasbaserad kraftvärmeanläggning.

Energiföretagen Sveriges representanter på plats var Patrik Holmström och Thomas Lummi.