Naturvårdsverkets förslag till implementering av MCP-direktivet missgynnar fjärrvärme

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Naturvårdsverkets förslag till implementering av MCP-direktivet (Medium Combustion Plants) missgynnar svenska fjärrvärmeanläggningar och anläggningar som eldas med fasta biobränslen och uppmuntrar till ökad användning av naturgas. Energiföretagen vill därför att direktivets undantag för fjärrvärmeanläggningar och biobränsleeldade anläggningar tillämpas.

MCP-direktivet föreslår begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. Det påverkar fjärrvärmeföretag som har förbränningsanläggningar av den storlek som direktivet reglerar.

Energiföretagen har arbetat med frågan och lyckats få till undantag i direktivet för stoftutsläpp från fjärrvärmeanläggningar och biobränsleeldade medelstora anläggningar.

Direktivet medger vissa lättnade i form av undantag och möjligheter att senarelägga tillämpningen av begränsningsvärden för specifika situationer. Nyligen blev Naturvårdsverkets förslag till implementering av MCP-direktivet klart. Naturvårdsverket föreslår en skarpare implementering jämfört med direktivets förslag för vissa situationer, dels vad gäller tidpunkten för tillämpningen av kraven samt skärpning av vissa begränsningsvärden.

De mest kritiska implementeringsförslagen från Naturvårdsverket är följande:

  • Sverige genomför inte möjligheten till en senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för befintliga fjärrvärmeanläggningar med en installerad tillförd effekt av 5–50 megawatt (MW) (artikel 6.5 första stycket i MCP-direktivet).
  • Sverige genomför inte möjligheten till en senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för befintliga anläggningar med en installerad tillförd effekt av 5–50 MW som använder fast biomassa som huvudsakligt bränsle (artikel 6.5 andra stycket i MCP-direktivet).
  • Sverige genomför inte möjligheten till utökad tidsgräns för befintliga anläggningar med begränsad drifttid per år från 500 till 1 000, som rullande femårigt medelvärde vid extraordinära situationer (artikel 6.3 i MCP-direktivet).

Energiföretagen Sverige är mycket kritiska till att Naturvårdsverket inte medger dessa undantag och lättnader.

Gynnar naturgas

Den kravskärpning som påverkar de svenska anläggningarna mest gäller alltså de mycket kraftiga sänkningarna av villkorsnivåerna för stoft. Detta missgynnar små anläggningar som eldas med fasta biobränslen gentemot sådana som eldas med fossil naturgas. Ett forcerat genomförande av direktivet kommer alltså att i förtid styra mot en övergång till naturgas i regioner där detta alternativ finns, vilket står i strid med Sveriges strävan mot ett fossilfritt samhälle.

Energiföretagen Sverige har tidigare vid flera tillfällen diskuterat frågorna med Naturvårdsverket och argumenterat för att myndigheten överväger direktivets möjlighet att tillåta högre stoftutsläpp för befintliga förbränningsanläggningar i svensk lagstiftning. Detta avser möjligheten att genomföra de undantag som direktivet tillåter för fjärrvärme- och biomassaanläggningar.

Naturvårdsverket har nu lämnat sin utredning till regeringen. Energiföretagen Sverige kommer att fortsätta sitt arbete för att möjliggöra ovanstående undantag.

Läs Naturvårdsverkets utredning här