Nya domar om anslutningsavgifter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Förvaltningsrätten har nyligen meddelat dom i ett antal mål som rör Energimarknadsinspektionens, Ei:s, schablonmodell från år 2013 för anslutningar 16–25 A. Målen avsåg anslutningar inom den innersta zonen, i intervallet 0–200 m fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät. I korthet innebär domarna att schablonmodellen enligt förvaltningsrättens bedömning är förenlig med ellagen och att den därför kan användas för prövning av anslutningsavgifter inom intervallet 0–200 m.

I domarna konstaterade rätten bland annat att schablonmodellen uppfyller ellagens krav på att avgifterna ska vara objektiva och att den beaktar anslutningspunktens geografiska läge i enlighet med ellagen och gällande praxis. Slutsatsen blev mot den bakgrunden att 2013 års schablonmodell kan användas i intervallet 0–200 m. Rättens bedömning i fulltext finns här.    

Helena Laurell, jurist på Energiföretagen, kommenterar:

– Det är positivt att förvaltningsrätten nu börjat avgöra målen som rör 2013 års schablonmodell. För både kunder och elnätsföretag är det självklart angeläget att få veta vad som gäller. Vi får nu avvakta och se om domarna överklagas. När det gäller övriga delar av schablonmodellen, dvs anslutningar på längre avstånd än 200 m, väntas domar från förvaltningsrätten inom de närmaste veckorna. Vi återkommer när det finns något nytt att rapportera.    

Ingen nedjustering av omkostnadspåslag

Förvaltningsrätten har under våren satt ned foten i ytterligare en principiellt viktig fråga, nämligen frågan om EBR-katalogens arbets- och materialomkostnadspåslag ska nedjusteras vid prövning av anslutningsavgifter på motsvarande sätt som sker inom intäktsregleringen. Ei tillämpade fram tills nyligen en sådan nedjustering vid prövning av anslutningsavgifter, exempelvis vid fastställandet av meterersättningarna för de längre avstånden i 2013 års schablonmodell. Förvaltningsrätten har dock under våren slagit fast att omkostnadspåslagen inte ska nedjusteras vid prövning av anslutningsavgifter. Ta del av domstolens resonemang i fulltext här.

Som en följd av förvaltningsrättens avgörande har Ei ändrat 2013 års schablonmodell på så sätt att meterersättningarna för avstånd över 600 meter numera fastställs utan nedjustering. Ei:s reviderade promemoria ”Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16–25 A” finns här.