Nya framgångar i domstol för elnätsföretagen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Förvaltningsrätten har gett elnätsföretagen rätt i två fall, dels när det gäller rätten att i efterhand justera felaktigheter i intäktsramarna, respektive rätten att öka intäktsramen på begäran efter tillsynsperiodens slut med tillämpning av de lagakraftvunna principer som domstol fastställt för andra elnätsföretag.

Förvaltningsrätten i Linköping meddelar följande beslut när det gäller omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012–2015:

  1. Det är tillåtet att justera felaktigheter i den ingående kapitalbasen när elnätsföretagets intäktsramar avstäms efter tillsynsperiodens slut
  2. Om ett elnätsföretag begär att intäktsramen ska ökas enligt 5 kap 12 § ellagen har elnätsföretaget rätt till att få intäktsramen baserad på vad domstol kommit fram till genom lagakraftvunna domar avseende andra elnätsföretag. Detta gäller även om elnätsföretaget inte med stöd av 5 kap 15 § begärt detta under pågående tillsynsperiod.

Korrekthet och likabehandling

I sina avstämningsbeslut medgav Energimarknadsinspektionen inte att elnätsföretagen fick justera felaktigheter i den intäktsram som de lämnat in inför tillsynsperiodens början med motiveringen att denna justering inte kan göras efter tillsynsperiodens slut.

Förvaltningsrätten konstaterar att syftet med en avstämning är att säkerställa att det är en korrekt intäktsram som slutligen fastställs. För att uppnå detta är det nödvändigt att ge elnätsföretagen möjlighet att rätta de felaktiga uppgifterna i kapitalbasen och att detta bäst sker genom en begäran om omprövning efter tillsynsperiodens slut.

När det gäller frågan om intäktsramen på begäran ska ökas efter tillsynsperiodens slut med tillämpning av de lagakraftvunna principer som domstol fastställt för andra elnätsföretag anger förvaltningsrätten följande skäl till att så ska få ske.

”Avstämningen efter tillsynsperiodens slut syftar till att säkerställa att det är en korrekt intäktsram som slutligen fastställs. För att uppnå ett sådant syfte är det enligt förvaltningsrättens uppfattning nödvändigt att elnätsföretagens slutliga intäktsramar fastställs i enlighet med de principer som bestämts av de lagakraftvunna domarna. En annan viktig princip är att elnätsföretagen ska behandlas lika. Förvaltningsrätten anser att det inte ska göras någon skillnad i denna likabehandlingsprincip beroende på om elnätsföretagen har överklagat det ursprungliga fastställelsebeslutet, ansökt om följdändring enligt 5 kap 15 § ellagen eller ansökt om omprövning enligt 5 kap 12 § ellagen”.

”Enda rimliga tolkningen”

Ronald Liljegren, chefsjurist hos Energiföretagen, är mycket nöjd med domarna och konstaterar att förvaltningsrätten gjort den enda rimliga tolkningen att intäktsramarna ska bli så korrekta som möjligt och att elnätsföretagen ska likabehandlas.

När det finns en lagakraftvunnen dom så torde alla berörda elnätsföretag med stöd av 5 kap 15 § ellagen kunna ansöka hos Energimarknadsinspektionen om omprövning av intäktsramen för att erhålla det domstolen beslutat om. Vi återkommer med besked när detta blir aktuellt.