Enighet på föreningsstämman

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Årskonferensen Energi 2017 inleddes med föreningsstämma. Många hade slutit upp på plats. För första gången var det möjligt att delta och även rösta på distans. Röstningsmöjligheten behövde dock inte användas denna gång. En enig föreningsstämma beviljade styrelsen och vd ansvarsfrihet, tog del av rapporter och röstade enligt valberedningens förslag.

Från föreningsstämman 2016 fanns det två saker att återrapportera. Det ena var en analys av lämplig nivå på det långisktiga kapitalet, det andra om det regionala arbetet.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen, föredrog styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. Som en del i dragningen berättade hon att det överlag verkar finnas en bred samsyn i föreningen kring vikten av att ha en helhetssyn på energisystemet, där miljövärdering är en del. AG Energisystem, som haft styrelsens uppdrag att ta just miljövärderingen vidare, har rapporterat till styrelsen och presenterat en miljövärderingsmodell med konkreta exempel.

– Arbetet med systemsynen tas nu vidare i Rådet för Klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning. Miljövärdering är en del av hållbarhet. Rådets uppdrag blir att ta fram en rapport där även social och ekonomisk hållbarhet vägs in. Hållbarhet ska dessutom alltid vägas samman med samhällsmålen konkurrenskraft och försörjningstrygghet för att skapa den helhetssyn som systemsynen utgör, betonade Pernilla Winnhed.

Regional verksamhet

Jan Olofzon, vd för Alingsås Energi, och ordförande i region Väst, rapporterade om arbetsordningarna för den regionala verksamheten.

– När vi startade fanns det nog lite olika förväntningar på verksamhet och medlemsdialog i de olika regionerna. Under året har vi pratat ihop oss och trots att vi kunde välja olika inriktning så har vi landat i fyra likalydande dokument, vilket betyder att de fyra regionala nätverken nu har likformiga ramverk, konstaterade Jan Olofzon.

Avgifter och kapital

Stämman tog också ställning till en ny och långsiktig modell för att beräkna medlemsavgifter, från årsskiftet 2018. Monica Karlsson, styrelsens ordförande, presenterade styrelsens analys av lämplig nivå för det långsiktiga kapitalet. Stämman beslutade att uppdraget kunde anses avrapporterat och styrelsen ska nu ta frågan vidare utifrån analysen och dess slutsatser.

Styrelse som speglar medlemskretsen

En viktig del på föreningsstämman är också val av styrelse. Valberedningens ordförande Birgitta Resvik presenterade valberedningens förslag.

– Vi har velat föreslå en styrelse med balans mellan kontinuitet och förnyelse. Den ska också spegla medlemskretsen, vad gäller verksamhet, storlek på företag och ägarbild. Vi presenterar nu ett förslag som innebär fler kvinnor, en föryngring och en större blandning av ägare, berättade Birgitta Resvik.

Stämman röstade enligt valberedningens förslag vilket innebar att Monica Karlsson, vd Halmstads Energi och Miljö, omvaldes till ordförande och Kristina Säfsten, vd Övik Energi, valdes till vice ordförande. Magnus Jacobsson, Skara Energi, Johan Lindehag, Ellevio, och Maria Pettersson, Hammarö Energi valdes in som nya styrelseledamöter.

Ordförande Monica Karlsson avslutade med att tacka av avgående ledamöter i valberedning och styrelse.

Staffan Larsson Kalmar Energi, lämnar valberedningen och Anders Östlund, vd Öresundskraft, Anders Egelrud, vd Fortum Värme, och Gösta Gustavsson, vice ordförande i Tekniska verken Linköpings styrelse, lämnar alla nu styrelsen efter många år.

Energiföretagen Sveriges styrelse:

Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö, ordförande
Kristina Säfsten, Övik Energi, nyval som vice ordförande

Göran Andersson, Österlens Kraft, omval
Lotta Brännström, Göteborg Energi omval
Håkan Feuk, E.ON Sverige, omval
Magnus Jacobsson, Skara Energi, nyval
Kjell Jansson, Malungs Elverk, omval
Hans Kreisel, Skellefteå Kraft, omval
Johan Lindehag, Ellevio, nyval
Jan Olofzon, Alingsås Energi Nät, omval
Maria Pettersson, Hammarö Energi, nyval
Anneli Sjömark, Luleå Energi, omval
Torbjörn Wahlborg, Vattenfall, omval