Regeringen har lyssnat på undertecknarna av Almedalsmanifestet!

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit förenklingar i lagen om elcertifikat som innebär att el som säljs för att ladda elfordon undantas från kvotplikt. Bra, tycker Energiföretagen Sverige, tillsammans med undertecknarna av Almedalsmanifestet, där detta förslag fanns med.

Regeringens förslag att undanta laddel från kvotplikt är positivt eftersom ett sådant undantag kan underlätta för till exempel mindre aktörer som bostadsrättsföreningar och ägare av parkeringar att sätta upp laddstationer. Något som i sin tur skulle inverka positivt på utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Under förra årets Almedalsvecka upprättade Energiföretagen ett manifest, Almedalsmanifestet,  för att främja elfordon och laddinfrastruktur för att lättare nå Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn (att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå). I Almedalsmanifestet, som nu i mars har drygt 43 undertecknare, ingår ett förslag om att lagen om elcertifikat bör anpassas så att inte försäljning av laddel klassas som elhandel och därmed gör exempelvis en fastighetsägare kvotpliktig när el säljs i laddstationer. Förslaget skickades till energiminister Ibrahim Baylan  den 29 juni förra sommaren.

- Det är en välkommen förenkling som regeringen nu föreslår, och en fråga som vi ofta får till Energiföretagen, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem i en kommentar.

Att göra det enkelt att administrera försäljning av laddel är viktigt för att så många olika aktörer som möjligt ska våga satsa på att sätta upp laddstationer. Laddning vid elfordonets hemmaparkering eller nattparkering bedöms vara den vanligaste laddningssituationen.

De nya reglerna kommer att gälla från 1 januari 2018. Läs  lagrådsremissen här.