Skatteverket överklagar Skatterättsnämndens förhandsbesked om fastighetsskatt på vindkraftverk

Skatterättsnämnden meddelade i februari ett förhandsbesked i frågan om hur lagen om fastighetsskatt (FSL) ska tolkas för vindkraftverk och vilken skattesats som ska tillämpas. Enligt Skatterättsnämndens mening framgår det klart av ordalydelsen i 3 § i lagen att fastighetsskatten utgör 0,2 procent av taxeringsvärdet för en taxeringsenhet med vindkraftverk och inte 0,5 procent som gäller för övriga elproduktionsenheter. Skatteverket har nu överklagat förhandsbeskedet till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).

- Skatterättsnämndens förhandsbesked om att fastighetsskatten för vindkraftverk ska uppgå till 0,2 procent av taxeringsvärdet var välkommet. Skatteverkets överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen innebär att det kommer råda osäkerhet om vilken skattesats som ska gälla. Det är angeläget att ett beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen inte drar ut på tiden då vindkraftsbranschen redan har tuffa ekonomiska villkor där oklara skattevillkor skapar ökad osäkerhet, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Läs Skatteverkets sammanfattning och kommentar.

Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär att fastighetsskatten ska vara 0,2 % av taxeringsvärdet för vindkraftverk

Frågan i ärendet som Skatterättsnämnden prövat är hur 3 § femte stycket i FSL ska tolkas. Av 3 § första stycket d i FSL framgår att fastighetsskatten utgör 0,5 procent av taxeringsvärdet avseende industrienhet eller elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk eller med vindkraftverk. För elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk är fastighetsskatten enligt 3 § första stycket f 0,2 procent av taxeringsvärdet. Därutöver finns i lagtexten en hänvisning till att skillnaden mellan 0,2 och 0,5 procent i fastighetsskattesats kan utgöra ett stöd av mindre betydelse enligt en EU-förordning som utgör en del av EU:s statsstödsregler.

Skatteverkets ställningstaganden 2015 innebar att fastighetsskatten ska uppgå till 0,5 % för större vindkraftsägare

Skatteverket har i ställningstaganden 2015 redogjort för sin syn på hur fastighetsskatten för en elproduktionsenhet med vindkraftverk ska beräknas. Enligt verket kan en lägre fastighetsskatt för elproduktionsenhet med vindkraftverk än för övriga elproduktionsenheter vara ett statligt stöd. Lagtextens hänvisning till EU-kommissionens förordning innebär enligt Skatteverket att den lägre skattesatsen för vindkraftverk endast gäller under förutsättning att minskningen av skatten inte medför att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids (200 000 euro under en treårsperiod). Innebörden av lydelsen i 3 § femte stycket i lagen om fastighetsskatt är att fastighetsskatten i sin helhet ska beräknas till 0,5 procent av taxeringsvärdet om det stöd som ges i form av en lägre fastighetsskatt medför att takbeloppet överskrids.

Skatteverket överklagar förhandsbeskedet till Högsta Förvaltningsdomstolen

Skatteverket har nu överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom de anser att frågeställningen är komplex i förhållande till EU-rättens bestämmelser om statsstöd. Enligt Skatteverkets bedömning finns det risk för att hänvisningen till EU-kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse inte har genomförts på ett rättsligt korrekt sätt. Följden av detta kan då bli att sänkningen av fastighetsskatten för vindkraftverk, som trädde i kraft 2007, strider mot det s.k. genomförandeförbudet att införa en stödåtgärd som inte först har prövats och godkänts av kommissionen. Det kan då medföra att fastighetsskatten inte får beräknas efter skattesatsen 0,2 procent för något vindkraftverk. Samtliga vindkraftverk skulle alltså omfattas av skattesatsen 0,5 procent av taxeringsvärdet. Till dess att Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat besked i frågan vidhåller Skatteverket sin uppfattning enligt tidigare ställningstaganden från 2015.  

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked
Läs Skatteverkets tidigare ställningstaganden