Stort intresse för Värmemarknad Sveriges slutkonferens

Det var många som ville höra om resultaten från den andra etappen av projektet Värmemarknad Sverige, som samlar alla aktörer på den svenska värmemarknaden. Ett 80-tal deltagare slöt upp i Skanskas lokaler för att ta del av konferensen och presentationen av det Profu-drivna projektet.

Inom projektet har fyra temaböcker tagits fram med höjdpunkter från resultaten samt fördjupningar inom olika områden som alltsammans sammanfattas i en slutrapport. Här summerar vi några av dagens viktigaste diskussioner.

Värmemarknaden i Sverige utgör en ansenlig del av den totala energimarknaden med sina närapå 100 TWh och en årlig omsättning på 100 miljarder kronor.

Värmemarknaden är komplex med många olika aktörer. En mycket viktig spelare på värmemarknaden är privatpersonen som är dominerande genom sitt antal: villakunder, representanter för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Fokus på kundrelationen viktig

Projektet konstaterar att det finns stor potential i förbättrad relation mellan kund och värmeleverantör, även om den utvecklats mycket under senare år. En utmaning är att kundbegreppet är mycket mer komplext än vad man anade innan projektet började analysera detta. Det handlar om allt det som ingår i relationen mellan kund och leverantör. En fastighetsägare är både köpare, kund och konsument och i värmeaffären innefattas väldigt många viljor och beslut.

Från lågt till högt engagemang

Värmeaffären är oftast ett så kallad lågengagemangsköp. Går allt bra och kunden är nöjd förblir det så, men vid missnöje förvandlas det till ett högengagemangsköp. De båda kategorierna vill ha olika hantering, vilket värmeleverantören behöver kunna tillgodose.

Kundernas prioritetsordning för vad de vill ha i värmeaffären är tydlig och det klart viktigaste är leveranssäkerheten. Först och främst vill man ha det varmt när det behöver vara varmt, priset kommer därnäst och miljöprestandan kommer längre ned och tas också mycket för given. Transparens för hur prissättningen går till är viktig för kunden och det finns även en vilja att vara delaktig i energiproduktionen.

Förtroende - en nyckelfråga

Förtroende är en nyckelfråga som många aktörer på värmemarknaden måste jobba med då den är grundläggande i affärsrelationen. Det krävs ett högre engagemang i kundens verksamhet än idag för att bygga förtroende, kunderna efterfrågar också partnerskap i högre grad. Projektet konstaterar att samma råd som gavs i det tidigare fjärrsynsprojektet "Ta förtroendet på allvar" (Profu), fortfarande gäller: kompetens på produkt- och kundsidan behövs, återkopplingsvilja är nödvändig för att förklara och hålla kunden informerad, visa respekt för kundens verksamhet, var empatisk genom att lära känna kundens bransch och ligg steget före.

Marknadsaktörerna behöver fundera på vad kunden faktiskt behöver och vill ha genom att gå från produktfokus till ett marknadsföringsfokus där man sätter kundens faktiska behov i centrum och utvecklar produkter efter det.

Värmemarknadens utveckling mot ökad hållbarhet 

Värmemarknaden har gått från 90 procent olja till några få procent sedan 70-talet. Under denna tid har också fjärrvärmens marknadsandel ökat till över 50 procent.

Projektet konstaterar med oro att visserligen har alla aktörer på värmemarknaden hållbarhetsmål inom energi, miljö och klimat vilket är positivt, men man fokuserar på helt olika mål och för dessa mål drivs även ambitionsnivåerna upp. Detta leder till suboptimering, ineffektivitet och rena målkonflikter med konsekvensen att många aktörer driver åt olika håll. Målkonflikterna kan även finnas för aktörer med samma ägare - till exempel inom en kommun. Mångfald i målen är samtidigt en styrka - men måste vara rätt balanserade och i lagom omfattning samt utan att tappa helhetsperspektivet. En fråga som behöver ställas är, om innebörden av vad man tidigare ansett vara hållbar utveckling behöver revideras?

Konkurrensen på värmemarknaden

Idag är fjärrvärme och värmepumpar dominerande på marknaden. Ofta är kostnadsskillnaderna för dessa alternativ små och det är andra faktorer som påverkar valet av värmelösning. I takt med att värmepumparna blir allt effektivare tvingas fjärrvärmeföretagen till effektivisering och förbättringar. Fjärrvärmepriset skiljer sig åt i landet varför det lokala perspektivet på konkurrenssituationen är viktig. Värderingen av kapitalet är den faktor som är helt avgörande för värmepumpars konkurrenskraft, elpriset är en mindre viktig faktor till skillnad mot vad man kan tro.

I samtliga scenarier projektet tagit fram spås värmebehovet stanna av eller minska. El för uppvärmning spås inte heller öka på grund av att värmepumpar blir alltmer effektiva. Det konstateras att spillvärme är en framgångsfaktor för avkastningsnivån för fjärrvärmeföretag.

De många politiska initiativ som är på gång, både nationellt och inom EU, kan påverka konkurrenssituationen kraftigt. Framför allt kan summan av dessa slå allvarligt mot fjärrvärmebranschens konkurrenskraft. Detta går emot energikommissionens slutbetänkande där man pekar på vikten av en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor som en förutsättning för att klara av värmeförsörjningen.

Fjärrvärmens förmåga att bland annat tillvarata spillvärme och avfallsenergi är viktiga tjänster för samhället som behöver framhävas och påminnas om och behovet av goda och teknikneutrala marknadsförutsättningar är stor. Frågan är om någon har helhetsbilden av hur de olika politiska initiativen kan påverka marknaden.

När det gäller kylmarknaden är bilden splittrad - hela spannet är möjligt för dess utveckling. Många tror dock att behovet av komfortkyla kommer att sprida sig även till bostadssektorn.

Trots att projektet är brett och omfattande återstår många frågor - dessa kan komma att besvaras i ett fortsättningsprojekt, etapp 3, som det nu spånas på. Intresset för detta är stort och en stor behållning av projektet som helhet är det forum det skapar för värmemarknadens alla aktörer, en arena för dialog och samsyn som inte finns någon annan stans.