BAT-slutsatser om stora förbränningsanläggningar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

BAT-slutsatserna (BAT – Best Available Tecnhique) för stora förbränningsanläggningar fastställdes i augusti i år av EU- Kommissionen. Slutsatserna om bästa tillgängliga teknik innehåller emissionsgränser som blir tvingande för svenska verksamhetsutövare via en förordning, och används även som referens vid fastställande av villkoren vid omprövning av anläggningar som omfattas av industriutsläppsdirektivet.

I praktiken innebär BAT-slutsatserna att myndigheterna måste fastställa utsläppsgränsvärden som säkerställer att utsläppen under normala driftsförhållanden inte överstiger de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-slutsatserna.

Energiföretagen Sverige har nyligen bildat en arbetsgrupp för att ta fram en vägledning till hur branschen bör ställa sig i komplicerade situationer som kan uppstå vid tolkning och implementeringen av BAT-slutsatserna. Vill du medverka i gruppen kontakta Raziyeh Khodayari.

Den vägledning som Energiföretagen tar fram är inte avsedd att ersätta gällande lagtext, utan ska ses som ett komplement och en hjälp i specifika frågor där Energiföretagens medlemmar upptäckt oklarheter i regelverket. Arbetet är pågående, men just nu ser dokumentet ut att begränsas till följande frågor:

  • Allmän beskrivning av LCP BREF och BAT-slutsatser som styrande dokument för emissionsreglering och anläggningsdesign
  • Anläggningsbegreppet och skorstensregeln
  • Synen på biooljor
  • Hantering av skillnaden mellan Normal drift och Faktisk drifttid
  • Klassificering av anläggningar med avseende på drifttid
  • Beräkning av mätvärden för kontroll mot emissionsgränser, validering
  • Definition av nya och befintliga anläggningar, och kraven på dessa två kategorier

Målet är att åstadkomma en enhetlig tillämpning av regelverket inom den svenska energibranschen. Samtidigt ska regelverkets avsikt att ge bästa möjliga skydd för miljön som helhet uppfyllas, och onödigt krångel för drift och administration av våra medlemmars anläggningar undvikas.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se