Förvaltningsrätten avvisar elnätsföretagens överklaganden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Förvaltningsrätten prövar inte, i enlighet med elnätsföretagens överklaganden, Energimarknadsinspektionens ställningstagande om att underskott från tillsynsperioden 2012–2015 inte får föras vidare till perioden 2020–2023. Skälet är kortfattat att förvaltningsrätten inte anser att Ei fattat ett bindande beslut rörande hanteringen av underskotten.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena och prövar därför inte överklagandena i sak. Skälet är kortfattat att förvaltningsrätten inte anser att Ei fattat ett bindande beslut rörande hanteringen av underskotten. För att överhuvudtaget kunna överklaga ett beslut måste beslutet anses ha ”gått part emot”. Det som elnätsföretagen överklagade var en mening i Ei:s beslut som angav ”Detta belopp kan inte föras vidare till tillsynsperioden 2020–2023”. Som ni vet argumenterades det särskilt om att Ei:s beslut innebar en felaktig tillämpning av 5 kap. 20 § ellagen och innebar en begränsning till nackdel för elnätsföretagen. Förvaltningsrätten har dock ansett att vad Ei gav uttryck för i sina beslut om underskotten/överrullning inte utgjorde ett formenligt tillika överklagbart beslut utan ett ”ställningstagande” som inte kan överklagas.

Sammanfattningsvis motiverar förvaltningsrätten sitt avvisningsbeslut enligt följande: Ei:s beslut enligt 5 kap. 20 § ellagen är inte överklagbart eftersom elnätsföretagen inte riskerar att ”drabbas av någon beaktansvärd rättsförlust”. Skälet är, enligt förvaltningsrätten, att elnätsföretagen har möjlighet att överklaga och få en domstolsprövning i samband med att Ei fastställer intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023. Med andra ord menar förvaltningsrätten att frågan om underskott får prövas i samband med intäktsramarna för nästa tillsynsperiod.

Förvaltningsrätten konstaterar att vad Ei angivit i sitt beslut är inte ett ”beslut” i formell mening utan ett ”ställningstagande”. Ställningstagandet är närmast att se som en ”en underrättelse från Ei:s sida om hur ett eventuellt underskott kommer att hanteras i en framtida tillsynsperiod”. Ei:s ”ställningstagande” är således inte bindande ”vid ett fastställande av intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023 eller vid eventuell omprövning enligt 5 kap. 12 § ellagen”.                     

Slutligen anser förvaltningsrätten att Ei:s ”ställningstagande” inte medför ”sådana betydande faktiska verkningar för elnätsföretagen att ”ställningstaganden på den grunden ska kunna överklagas”.

Den slutsats som kan dras av förvaltningsrättens beslut är att frågan om hur underskott ska hanteras inte är slutligt avgjord, trots vad Ei angivit i sitt beslut. Det är alltså alltjämt en öppen fråga hur underskotten ska hanteras.

Vad händer nu?

Förvaltningsrättens avvisningsbeslut kan överklagas till kammarrätten – prövningstillstånd krävs. Överklagande måste göras inom tre veckor, det vill säga i slutet av november. Denna fråga diskuteras för närvarande av berörda parter.

Läs hela beslutet från förvaltningsrätten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se