Projekt Fjärrsyn i mål – nu finns syntesrapporten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fjärrsyn är det tvär- och mångvetenskapliga forskningsprogram som ska ta fram kunskap för att utveckla befintliga och nya fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Nu har etapp 3 avslutats i och med den syntes som i dagarna har publicerats. Resultatet visar hur utmaningar har hanterats och hur forskningen bör inriktas framöver.

Syntesarbetet har genomförts av tre forskare med olika kompetens och möjlighet att tolka resultaten ur olika perspektiv. Ett perspektiv är fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energiomställningen, ett annat är fjärrvärme och fjärrkyla ur ett kundperspektiv och ytterligare ett är fjärrvärme och fjärrkyla ur ett hållbarhetsperspektiv.

Resultatet är dels en analys av hur Fjärrsynsprojekten har svarat mot fjärrvärmens utmaningar, dels identifiering av kunskapsluckor inför fortsatt forskning. Fjärrvärmen har nästan uppnått sin vision om en fossilfri värmetillförsel. Fortsatt forskning måste bidra till en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen, konstaterar syntesförfattarna.

Forskarna sammanfattar sina slutsatser i fyra punkter:

  • Fjärrvärme är en effektiv försörjningslösning med ett längre tidsperspektiv
  • Fjärrvärmens roll bortom fossilfrihet är otydlig
  • Nu finns kundperspektivet mer närvarande i fjärrvärmeforskningen
  • Tydligare kravställning på systemgränser och modeller för analyser

60 miljoner på drygt tio år

Drygt 60 miljoner kronor har satsats i forskningsprojekt som Energiforsk drivit i samverkan med Energimyndigheten, som finansierat 40 procent, och fjärrvärmebranschen, som finansierat 60 procent. Fjärrsyn startade 2006 och inledde i juli 2013 en tredje programperiod som pågick till och med juni 2017. Totalt har 34 projekt avrapporterats mellan 2013 och 2017.

Fjärrvärmen står år 2017 inför utmaningen att den framtida värmemarknaden blir relativt mättad. Energieffektiviseringar i kombination med ett varmare klimat gör att värmeunderlaget är vikande. Fjärrvärmeföretag behöver se över teknik, affärsmodeller och kundrelationer. De behöver effektivisera den befintliga verksamheten, möta kunders behov av värme och varmvatten på ett nytt och konkurrenskraftigt sätt samtidigt som kundens roll behöver utökas på så sätt att kunden får en mer aktiv roll som partner och inte bara som kund.

Målet med syntesen har varit att analysera hur projekten har svarat mot dessa utmaningar och vilka kunskapsluckor som finns inför den fortsatta forskningen på området.

Futureheat tar över

Arbetet går nu vidare i programmet Futureheat som är en utveckling av Fjärrsynprogrammet. Programmet ska ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretagen också i fortsättningen ska kunna bidra till en positiv omställning av energisystemet.

Förutsättningarna förändras och branschen behöver utveckla och förnya sin verksamhet och affär för att vara fortsatt framgångsrik. I en första etapp löper programmet under ett drygt år från hösten 2017 till och med 2018.

Läs syntesen av Fjärrsyn här

Läs om Fjärrsyns slutkonferens från 14 juni i år här

Läs om fortsättningen i Futureheat här