Energiföretagen intensifierar arbetet kring digital säkerhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I takt med att vi går mot ett allt mer uppkopplat energisystem, där också fler och fler aktörer vill vara med och bidra till energisystemets utveckling och skapa nyttor, ställs vi också inför nya utmaningar. En av dessa utmaningar är frågan om digital säkerhet – cybersäkerhet.

Under de senaste åren har vi sett en rad exempel på hur viktig frågan om cybersäkerhet är samt kommit till insikt om den sårbarhet det skulle innebära om vi inte arbetade med frågan. Nyheterna har varit fulla av exempel på påverkanskampanjer, säkerhetsluckor, digitala vapen och olika former av digital sabotageverksamhet riktad mot samhällsviktig infrastruktur.

Utmaningen att möta detta är inte sådan att enskilda aktörer klarar detta på egen hand. I en uppkopplad värld där gamla gränser allt mer suddas ut och det inte längre finns tydliga gränssnitt mellan olika aktörers ansvarsområde så måste grunden för arbetet att möta utmaningen bestå i samverkan och delaktighet.

Matnyttig workshop genomförd

Energiföretagen vill bidra till att skapa ett kunskapsnav för frågor och utmaningar kring cybersäkerhet. Av den anledningen har en första tvärsektoriell workshop på detta tema genomförts tillsammans med Energimyndigheten, MSB och FOI. Även Svenska kraftnät skulle ha deltagit men fick förhinder just denna gång. Kallade till workshopen var EBITS, AG säkerhet och beredskap samt representanter för såväl olika medlemsföretag som Teknikföretagen och Akademiska hus.

Workshopen genomfördes hos Energiföretagen den 28 september. Syftet var att lägga en grund till en arena för samverkan mellan medlemsföretag och myndigheter men också andra branscher som vi redan samverkar med och som aktivt bidrar i utvecklingsarbetet kring energisystemet. Fokus för dagen var att kartlägga behov av utbildningsaktiviteter och lämpliga former för dem. Dessutom att hitta bra ingångar för att förbereda branschen för de regelverksförändringar i form av NIS-direktivet och GDPR som nu är på väg att träda i kraft och som implementeras under 2018.

Utbildning planeras

Det fortsatta arbetet innebär att Energiföretagen nu tillsammans med Energimyndigheten och övriga berörda myndigheter under hösten ska sätta samman en plan för olika utbildnings- och samverkansaktiviteter. De ska sedan erbjudas till medlemsföretag och andra intressenter med start under första kvartalet 2018.