Ett steg mot minskade klimatutsläpp när fluorkolväten, HFC, kan fasas ut

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den svenska regeringen har beslutat att ratificera det så kallade Kigalitillägget till Montrealprotokollet. Enligt beräkningar kan den globala uppvärmningen minska med upp till 0,5°C till år 2100 om tillräckligt många länder ratificerar tillägget.

Montrealprotokollet är ett FN-traktat som från början handlade om ämnen som bryter ner ozonskiktet. Det var det första stora traktat som fick globalt undertecknande, med 197 parter varav EU är en. När det började gälla 1 januari 1989 ersattes ozonförstörande freoner med HFC-gaser (fluorkolväten) som ansågs vara mycket bättre.

Gaserna används som köldmedium i kyl-, frys- och klimatanläggningar samt i värmepumpar. Det har med tiden visat sig att HFC-gaser som kommer ut i atmosfären har stark klimatpåverkan. Ett kilo av den HFC som används mest, HFC-134a, har ungefär lika stor effekt som 1 430 kilo koldioxid. 

F-gasförordningen och Kigalitillägget

År 2015 kom EU:s F-gasförordning som styr hanteringen av syntetiska köldmedier. Den innebar bland annat ett tydligare krav på att leverantörer tar ansvar för att den som köper och/eller installerar en produkt är certifierad enligt F-gasförordningen. Förordningen innebar krav på utfasning av de HFC-gaser som har störst klimatpåverkan.

Montrealprotokollets parter antog i oktober 2016 i Kigali i Rwanda ett tillägg till protokollet, som fick namnet Kigalitillägget. Tillägget innebär att åtgärder ska vidtas för att stegvis minska produktion och användning av växthusgaserna HFC, med målet att minska deras bidrag till klimatförändringarna.

20 underskrifter krävs

Nu har Sveriges regering beslutat att ratificera Kigalitillägget som träder i kraft den 1 januari 2019 förutsatt att minst 20 parter har ratificerat. Hittills har sju länder ratificerat tillägget.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se