Årets Vattenkraftdag fokuserade på nya lagförslaget

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Förra veckan samlades närmare 90 personer i Sundsvall för årets Vattenkraftdag. Dagen är en uppskattad mötesplats och ett tillfälle att nätverka för alla som arbetar med vattenkraft, både i branschen men också berörda myndigheter och andra beslutsfattare. Gun Åhrling-Rundström, ansvarig för vattenkraftfrågorna hos Energiföretagen var på plats.

Gun Åhrling-Rundström, vad skulle du säga var huvudfokus denna gången? Fanns det något särskilt tema?

Huvudfokus var pågående arbete med förslag på ny lagstiftning och den promemoria kring vattenkraft och miljö som är på remiss, och allt som hör därtill. Inte minst behovet av en väl fungerande vattenförvaltning som utgör en förutsättning för att promemorians förslag leder till att Energiöverenskommelsens vattenkraftrelaterade mål kan uppfyllas. Det blev en hel del frågeställningar kring den föreslagna nationella planen – dess funktion och roll vid prövningar. Vidare lyftes vattenkraftens roller -  lokalt och nationellt - utifrån olika perspektiv. Därutöver var elberedskap i ett förändrat säkerhetsläge och SÄPO:s syn på säkerhet inom elförsörjning och vattenkraft områden som gav många tankar.

Det var många intressanta talare på plats, bland annat Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten som gav sin syn på myndighetens roll i miljöanpassningen av vattenkraften, vad var hans viktigaste medskick till branschen?

Utmaningen att även i framtiden ha ett system i balans – där den mest strategiska resursen är vattenkraft. Viktigt att få till stånd lagstiftningen och få igång arbetet med den föreslagna nationella planen. Där ska allt som gjorts hittills paketeras, det långsiktiga perspektivet beaktas och inte minst vikten av dialog- och samrådsprocess.

Dagen avslutades med ett politikerpass med Rickard Nordin från Centern och Penilla Gunter från Kristdemokraterna. Vad var deras reflektioner utifrån dagens diskussioner och energiöverenskommelsen?

Arbete utifrån energiöverenskommelsen fortsätter och partierna bakom energiöverenskommelsen ska, efter att remisstiden avslutats 2 oktober, gå igenom inkomna svar på lagstiftningsförslaget kring vattenkraft och miljö. Därefter en ny politisk runda för att komma överens innan lagförslag släpps. Deras medskick till energibranschen var att politiken behöver hjälp även framöver då energiöverenskommelsen ska följas upp.