BEN-möte med fokus på EU:s 2030-ramverk för klimat och energi

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Måndagen den 25 september hölls årets tredje BEN-möte på Energiföretagen Sveriges kontor i Bryssel. Mötet var välbesökt, med trettiotalet deltagare, som lyssnade på kvällens tre talare samt deltog i för- och efterminglet.

Kvällen inleddes med ett välkomnande av Anja Alemdar, Enhetschef på Energiföretagen, som därefter lämnade över till Daniel Wennick och Cecilia Kellberg från Energiföretagen som modererade kvällens diskussioner. Förste talare var Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, som berättade vad han och Miljöpartiet gör inom klimat- och energiområdet i Europaparlamentet.

Jakop pratade främst om vinterpaketet och hans och Miljöpartiets syn på detta. Jakop berättade att han anser att det är bättre att EU ETS är det primära styrinstrumentet för EUs klimat- och energipolitik och alla andra styrinstrument är sekundära. Men han menar att EU ETS inte är tillräckligt ambitiöst i dagsläget och då blir dessvärre kompletterande styrinstrument nödvändiga. Han avslutade sitt anförande med en fråga om biomassans situation i EU. Även om rapportören för hållbarhetskriterier av biomassa, Bas Eickhout (De Gröna), har kommit med flera förslag som Jakop inte stöder är han övertygad om att förslaget kommer att utformas på ett sätt som den Svenska regeringen kan ställa sig bakom innan förhandlingarna är över.

Efter att Jakop avslutade sitt anförande fortsatte talarlistan med Truls Borgström, energiråd, som berättade om regeringens arbete med vinterpaketet i Ministerrådet. Truls inledde sitt anförande med att berätta om Estlands hållning vad gäller tidsgränser för att vinterpaketet ska vara färdigbehandlat med ambition om färdigförhandling av governance och  partiell målgång för förnybart och market design.  I governancefrågan berättade Truls att de sett att många medlemsstater helst vill ha kontroll över sin egen energipolitik och efterfrågar mer flexibilitet, och att han anser att kommissionens förslag på rapportering är för ambitiös samt att uppnåendet av det EU-övergripande förnybartmålet är en stor förhandlingsfråga i dagsläget. Truls berättade också att ramverket för 2030 med EU-mål för energieffektivisering och förnybart generellt bör prioriteras, för att uppnå ett effektivt arbetssätt. Vad gäller förnybartdirektivet anser Truls att en tvingande öppning av stödsystemen mellan länder är något negativt, och det finns också en ganska bred samsyn i ministerrådet om att ursprungsgarantier inte bör auktioneras ut och att värmesektorn inte ska omfattas av ursprungsgarantier.   

Efter Truls anförande var det dags för det sista anförandet, av Anne-Malorie Géron, VP Public Affairs på Fortum. Anne-Malorie pratade om Fortums arbete och prioriteringar vad gäller vinterpaketet. Hon berättade att en av utmaningarna med EU-ETS är att det just nu finns ett överskott av utsläppsrätter och att utbud och efterfrågan inte överensstämmer. Anne-Malorie tog upp att målkonflikter kan vara en bidragande anledning till detta överskott av rättigheter och ett försvagat kolpris, och att genom att höja målen för 2030 kunde det leda till att utvecklingen inför både 2030 och 2050 försämrades. Som en lösning på detta har Fortum tagit fram ett system för att undvika målkonflikter, vilket Anne-Malorie presenterade för mötets deltagare.