Kammarrätt ändrar förvaltningsrättens dom

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och slår fast att ett vindkraftverk med en ursprunglig grundkonstruktion gjord för att kunna leverera mer än 1 500 kW är berättigat till reducerad nätavgift när verkets effekt genom fysiska åtgärder (borttagande av kraftskåp) reducerats till högst 1 500 kW.

Bakgrunden i målet var att elproducenten valt att montera bort två av sju kraftskåp så att det aktuella vindkraftverket, som hade en grundkonstruktion gjord för att kunna leverera 2 000 kW, numera endast kan leverera en effekt på högst 1 500 kW. Elproducenten ville därför endast betala en reducerad nätavgift motsvarande den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering enligt 4 kap 10 § ellagen.

Förvaltningsrätten påpekade i sitt avgörande tidigare i år att det måste åligga en elproducent att redan i samband med uppförandet av en produktionsanläggning ta ställning till hur stor effekt anläggningen kan förväntas producera och att det inte är rimligt att producenten i efterhand ska kunna påverka sin nätavgift genom att vidta åtgärder på anläggningen för att begränsa dess kapacitet. Mot bakgrund av verkets grundkonstruktion och att verket tidigare levererat en effekt som överstiger 1 500 kW bedömde förvaltningsrätten, precis som Energimarknadsinspektionen, Ei, tidigare gjort, att bestämmelsen i 4 kap 10 § ellagen inte är tillämplig. Detta oavsett de aktiva åtgärder som elproducenten vidtagit för att begränsa vindkraftverkets kapacitet. Producentens överklagande av Ei:s beslut avslogs därmed.  

Producenten överklagade därefter till kammarrätten som nu alltså ändrar förvaltningsrättens dom. Kammarrätten konstaterar i domen att två skåp som stod på andra våningen i verket och vägde 800 kg styck hade forslats bort och inte längre befann sig i producentens besittning samt att det skulle ta två dagars arbete för två montörer med kranbil att återinstallera skåpen. Mot den bakgrunden bedömde kammarrätten att verken inte längre kan leverera en effekt överstigande 1 500 kW. Producenten har därför enligt kammarrätten rätt till reducerad nättariff.

Läs domen i fulltext här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se