Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Publicerat av: Eva Rydegran ·

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Så heter den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket som blir gällande den 1 december. I och med detta upphävs ett antal nu gällande föreskrifter.

När den nya föreskriften AFS 2017:3 börjar gälla innebär det att följande föreskrifter upphävs:

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anordningar
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:3 om besiktning av trycksatta anordningar
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:4 om gasflaskor

Det här omfattar föreskriften

Trycksatta anordningar har alltid omfattats av olika regler. De kontrolleras i samband med idrifttagande och sedan är det fortlöpande kontroller som gäller när anordningen är i drift.

Tolkning av vad den nya föreskriften omfattar pågår och Energiföretagen Sverige kommer i oktober att gå ut med vad föreskriften betyder för fjärrvärmeföretagen. Ett axplock från innehållet redovisas nedan.

Några saker som kommer att påverka innehavarare av trycksatta anordningar är bland annat följande:

  • I 2 kap 1§ står det bland annat att rutiner för den fortlöpande tillsynen ska finnas samt att en journal för anordningens livslängd ska föras
  • I 2 kap 7§ står det att ingrepp på en trycksatt anordning kan utföras om det finns riskbedömda rutiner för hur monteringen ska ske.
  • I 4 kap 15§ står det att arbetsgivaren ska se till att det förs en förteckning över alla trycksatta anordningar som finns på de arbetsställen som arbetsgivaren råder över.
  • I 4 kap 19§ står det att arbetsgivaren ska dokumentera skador eller försämring i en avvikelserapport samt vilka åtgärder som vidtagits. Det står även att en tryckkontroll utförs efter åtgärden.
  • I 5 kap 6§ står det bland annat att värmeväxlare i undercentral, där temperatur inte överstiger 120 °C samt rörledningar som innehåller vatten med en temperatur av högst 120 °C och är förlagda på ett skyddat sätt, är undantagna krav på in och utvändig besiktning.
  • I kap 6 4§ står det att övervakning av en panna ska ske av en certifierad pannoperatör. Bedömningen av operatörens kunskap och kompetens ska vara utförd av ett certifieringsorgan.

I slutet av föreskriften finns information om ikraftträdandet av föreskriften samt information om övergångsbestämmelser.

Det går att ladda ned föreskriften från Arbetsmiljöverkets webbsida