Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Så heter den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket som blir gällande den 1 december. I och med detta upphävs ett antal nu gällande föreskrifter.

När den nya föreskriften AFS 2017:3 börjar gälla innebär det att följande föreskrifter upphävs:

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anordningar
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:3 om besiktning av trycksatta anordningar
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:4 om gasflaskor

Det här omfattar föreskriften

Trycksatta anordningar har alltid omfattats av olika regler. De kontrolleras i samband med idrifttagande och sedan är det fortlöpande kontroller som gäller när anordningen är i drift.

Tolkning av vad den nya föreskriften omfattar pågår och Energiföretagen Sverige kommer i oktober att gå ut med vad föreskriften betyder för fjärrvärmeföretagen. Ett axplock från innehållet redovisas nedan.

Några saker som kommer att påverka innehavarare av trycksatta anordningar är bland annat följande:

  • I 2 kap 1§ står det bland annat att rutiner för den fortlöpande tillsynen ska finnas samt att en journal för anordningens livslängd ska föras
  • I 2 kap 7§ står det att ingrepp på en trycksatt anordning kan utföras om det finns riskbedömda rutiner för hur monteringen ska ske.
  • I 4 kap 15§ står det att arbetsgivaren ska se till att det förs en förteckning över alla trycksatta anordningar som finns på de arbetsställen som arbetsgivaren råder över.
  • I 4 kap 19§ står det att arbetsgivaren ska dokumentera skador eller försämring i en avvikelserapport samt vilka åtgärder som vidtagits. Det står även att en tryckkontroll utförs efter åtgärden.
  • I 5 kap 6§ står det bland annat att värmeväxlare i undercentral, där temperatur inte överstiger 120 °C samt rörledningar som innehåller vatten med en temperatur av högst 120 °C och är förlagda på ett skyddat sätt, är undantagna krav på in och utvändig besiktning.
  • I kap 6 4§ står det att övervakning av en panna ska ske av en certifierad pannoperatör. Bedömningen av operatörens kunskap och kompetens ska vara utförd av ett certifieringsorgan.

I slutet av föreskriften finns information om ikraftträdandet av föreskriften samt information om övergångsbestämmelser.

Det går att ladda ned föreskriften från Arbetsmiljöverkets webbsida

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jan Baldefors

Jan Baldefors

Konsult distribution värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 073-425 25 67
E-post: janne.baldefors@energiforetagen.se