Regeringen utreder skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen ska utreda om det finns skäl att föreslå ändringar i regleringen av skattereduktionssystemet och elcertifikatsystemet. Det handlar om att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta egen elproduktion och att låta fler kunna få skattereduktion, till exempel andelsägare av förnybar elproduktion.

I en nyligen utgiven PM från Miljö- och energidepartementet; ”Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat”; beskrivs uppdraget. Förutsättningar och lämplighet ska undersökas inom tre områden:

  • Att förenkla förfarandet för att få del av skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el för mikroproducenter.
  • Att låta fler, såsom andelsägare av förnybar elproduktion (till exempel kooperativ), få skattereduktion inom ramen för reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, eller få motsvarande ekonomiska villkor på annat sätt.
  • Att nya mindre produktionsanläggningar inte ska ingå i elcertifikatsystemet utan istället få ersättning genom skattereduktionssystemet. Här ingår att utreda vilka mindre anläggningar som inte bör ingå i elcertifikatsystemet, vilken ytterligare ersättning de i så fall bör få inom skattereduktionssystemet och om vissa anläggningar under föreslagen gräns även fortsättningsvis ska kunna få elcertifikat.

Utredaren ska föreslå lagändringar om så krävs, som måste vara förenliga med EU-rätten och statsstödsreglerna. Lagförslagens konsekvenser för samhällsekonomi, offentliga finanser och budget ska utredas, liksom administrativa bördor som förslagen kan ge för privatpersoner och myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 31 december 2017.

Läs regeringsuppdraget här.