Smarta elnät för ökad flexibilitet i elsystemet – strategi framtagen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Forum för smarta elnät inrättades som ett så kallat särskilt projekt inom Regeringskansliet år 2015. Projektets syfte har varit att bidra till utvecklad dialog kring smarta elnät samt att utarbeta en nationell strategi för smarta elnät. Nu finns strategin på plats.

Energiföretagen Sverige har genom Anders Fredriksson (Ansvarig för digitalisering och smarta energisystem) bidragit i arbetet med att utarbeta strategin för smarta elnät. Resultatet av detta har nu presenterats i form av skrivelsen ”Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät”. Anders Fredriksson berättar:

– Strategin ska ses i relation till Energiöverenskommelsens mål om att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040. Strategin är därför, bland annat, ämnad att ge rekommendationer för att möta de utmaningar det innebär med en stor andel icke planerbar produktion. I realiteten rekommendationer för förverkligande av ett mer flexibelt energisystem.

20 rekommendationer i strategin

Arbetet som ledde fram till strategins rekommendationer baserades på fyra kärnområden som ansågs centrala för att ett mer flexibelt energisystem verkligen ska gå att utveckla. Dessa var:

  1. Goda förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster
  2. Utveckla marknaden för systemtjänster
  3. Åtgärder avseende IT-säkerhet och integritet
  4. Information och kunskapshöjande åtgärder.

Utifrån dessa fyra kärnområden utarbetades sedan 20 rekommendationer, för implementering under perioden 2017–2019. De 20 rekommendationerna och strategin i sin helhet återfinns här: Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät.

Anders Fredriksson anger att Energiföretagen Sverige ska bevaka vart och ett av de fyra kärnområdena inom Forum för smarta elnät. Bland annat görs detta i samklang med Energiföretagen Sveriges egna plan för att möta utvecklingen av smarta energisystem. En minsta gemensam nämnare för ett sådant system definieras som ett uppkopplat, adaptivt och diversifierat energisystem.

– Här ingår bevakning av frågor kopplade till sådant som nya mer avancerade styr- och reglersystem, distribuerad lagring, ökat tillvaratagande av möjligheter med digital teknik. Dessutom sådant som ökat kundfokus och nära samverkan med såväl teknikindustrin som IT-industrin, säger Anders Fredriksson.

Cybersäkerheten i fokus

Han påtalar också behovet av ökat fokus på cybersäkerhet. Det är en central fråga i ett mer uppkopplat och digitaliserat energisystem.

– Därför har vi också initierat ett samverkansprojekt med ansvariga myndigheter och ska under hösten tillsammans utarbeta olika former av utbildningsverksamhet och stöd för systematiskt säkerhetsarbete, avslutar Anders Fredriksson.