Ei har undersökt hinder mot efterfrågeflexibilitet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, har undersökt vilka krav och villkor elnätsföretagen ställer för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning hos kunderna. 40 elnätsföretag har tillsammans med 22 elhandels- och energitjänsteföretag svarat på en enkät. Ett antal hinder av olika slag har identifierats och flera regelförändringar är på gång som kan främja efterfrågeflexibilitet.

Ei genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning, så kallad efterfrågeflexibilitet. Årets undersökning visar att det inte finns några tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet, däremot finns det andra generella hinder.

Elnäts-, elhandels- och energitjänsteföretag upplever liknande hinder för att utnyttja efterfrågeflexibilitet. Hindren rör både kunder, elnätsföretag, marknader och regelverk. Framförallt har de svarande företagen upplevt att de ekonomiska incitamenten är för låga både för kund och för elnätsföretag. Flera företag lyfter också fram att reglerna kopplade till tariffer kan utgöra hinder.

Ett flertal regelförändringar är på gång som kan främja efterfrågeflexibilitet. Flera elnätsföretag välkomnar till exempel möjligheten att framöver kunna införa tariffer för en begränsad krets av elanvändare. Detta möjliggörs genom en ändring i ellagen som träder i kraft 1 januari 2019.

Viktigt enligt Energiföretagen

Energiföretagen anser att det är viktigt med korrekta förutsättningar för efterfrågeflexibilitet för att möta behoven i ett framtida elsystem med allt mer icke planerbar och svårstyrd elproduktion. Föreningen ser även positivt på att den framtida regleringen ytterligare befäster vikten av flexibilitet. Catherine Lillo som arbetar med dessa frågor hos Energiföretagen Sverige kommenterar:

– Den av EU nyligen överenskomna elmarknadslagstiftningen har tagit fasta på elnätsföretagens vikt för att möjliggöra och förenkla införandet av flexibilitet i systemet. Medlemsstaterna har i uppdrag att ge elnätsföretagen incitament att köpa flexibilitetstjänster i sitt nät istället för att investera i ytterligare nätutbyggnad.

Resultatet från undersökningen presenteras i denna rapport

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se