Remiss om att undanta små fjärrvärmeanläggningar från utsläppshandelssystemet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Miljö- och energidepartementet remitterade den 20 december förslag om ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från utsläppshandeln (EU ETS). Förslaget innebär att anläggningar med en lägre effekt än 20 megawatt inte längre ska omfattas av EU ETS om de ingår i ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad effekt som överstiger 20 megawatt. Undantaget gäller dock under förutsättning att en sådan anläggning inte släpper ut mer än 2 500 ton koldioxid per år under en treårsperiod.

Förslag om undantag från utsläppshandeln för vissa mindre biobränsleeldade anläggningar

Förordningen om handel med utsläppsrätter föreslås ändras så att en förbränningsanläggning som uteslutande förbränner biomassa, eller som förutom vid start och stängning uteslutande förbränner biomassa, behöver tillstånd för att få släppa ut växthusgaser, om anläggningen släpper ut mer än 2 500 ton koldioxid per år under en period om tre år, och är ansluten till ett fjärrvärmenät som har en sammanlagd installerad tillförd effekt som är högre än 20 megawatt.

Förslag om undantag från utsläppshandeln för anläggningar med lägre effekt än 20 MW

Förordningen föreslås också ändras så att en förbränningsanläggning behöver tillstånd för att få släppa ut växthusgaser, om anläggningen har en installerad tillförd effekt som är 20 megawatt eller lägre, släpper ut mer än 2 500 ton koldioxid per år under en period om tre år, är ansluten till ett fjärrvärmenät som har en sammanlagd installerad tillförd effekt som är högre än 20 megawatt och är godkänd av EU-kommissionen enligt artikel 24 i utsläppshandelsdirektivet.

Ikraftträdande och konsekvenser

Ändringen i förordningen om handel med utsläppsrätter föreslås träda i kraft den 30 april 2019, eller så snart som möjligt. Ändringen bedöms innebära att omkring 150 mindre fjärrvärmeanläggningar som i dag ingår i utsläppshandeln inte längre kommer att omfattas EU ETS. Syftet med de föreslagna undantagen är att slippa den omfattande administration som det innebär att ingå i utsläppshandeln både som anläggningsägare och för den administrerande myndigheten Naturvårdsverket.

En bakgrund är också att både Energiföretagen Sverige och Naturvårdsverket har föreslagit att den så kallade opt-in av alla fjärrvärmeanläggningar mindre än 20 megawatt borde slopas från nästa handelsperiod. Remissförslaget är dock inte riktigt lika långtgående.

Remisstiden pågår t.o.m. 11 mars

Remisstiden för förordningsförslaget pågår t.o.m. den 11 mars 2019. Har du frågor eller synpunkter som du tycker att Energiföretagen Sverige bör framföra kan du höra av dig till Erik Thornström på kansliet. Remissförslaget finns att läsa här.

Förlängd tid för ansökningar om fri tilldelning för nästa handelsperiod till den 30 maj

Naturvårdsverket och Energimyndigheten informerade den 21 december också om en reviderad tidsplan för ansökan om tilldelning inför tilldelningsperioden 2021–2025. Sista dag lämna in verifierade formulär om bl.a. referensdata, övervakningsmetodplan och verifieringsrapport till Naturvårdsverket flyttas fram en månad till 30 maj 2019.

Läs mer på utslappshandel.se där myndigheterna kontinuerligt lägger ut ny information om de nya reglerna och ansökningsprocessen inför nästa handelsperiod. En konsekvens av att remissförslaget kommer ut så pass sent i förhållande till ansökningsfristen är att det i dagsläget är svårt att med säkerhet veta vilka anläggningar som kommer undantas för nästa handelsperiod. 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se