Energimyndigheten har granskat slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen som en följd av energiöverenskommelsen granskat slopandet av anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft. Två alternativa modeller har studerats. I den ena flyttas anslutningspunkten till stamnätet ut till havs. I den andra modellen, som enligt Energimyndigheten har fler fördelar, föreslås ett stöd till sjökabel. Flera frågor återstår dock att utreda, bland annat om modellerna är förenliga med EU:s regler för statsstöd.

Energimyndigheten har redovisat sitt uppdrag att utreda slopande av anslutningsavgiften till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Uppdraget har genomförts i samråd med Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen. Syftet är att göra investeringar i havsbaserad vindkraft attraktiva och att skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land- och havsbaserad vindkraft i andra länder runt Östersjön.

Uppdraget har genomförts i samråd med Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

Två modeller har studerats

En möjlig modell för att slopa anslutningskostnaderna som studerats är att flytta ut anslutningspunkten till stamnätet till vindkraftsparken till havs. Anslutningsledningen blir då en del av stamnätet och Svenska kraftnät tar hela kostnaden för anslutningen.

 En sådan modell skulle enligt Energimyndigheten inte skapa likvärdiga förhållanden mellan land- och havsbaserad vindkraft, eftersom landbaserad vindkraft och övriga elproducenter och elkonsumenter står för sina skäliga anslutningskostnader. Kostnaderna för detta har tidigare uppskattats av Energimyndigheten till 0,8–1,1 miljarder kronor per TWh vindkraftsel som ansluts.

I en annan modell innebär att ett stöd införs till projektören/vindkraftsproducenten av havsbaserad vindkraft för att betala delar av anslutningskostnaden genom ett stöd som täcker kostnaderna för sjökabel med tillhörande transformator. Motivet för avgränsningen är att det skulle skapa mer likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft och att de totala kostnaderna för slopad anslutningskostnad skulle kunna begränsas.

Mer måste utredas

I sin rapport konstaterar också Energimyndigheten bland annat att:

  • det är inte möjligt att skapa likvärdiga förhållanden med andra länder, eftersom de flesta av de jämförda länderna har ett auktionsbaserat stödsystem och en centraliserad modell där staten pekar ut områden för havsbaserad vindkraft.
  • en koncentration av havsbaserad kraft i södra Sverige är inte bästa lösningen på underskottet av elproduktion där. Denna elproduktion ligger i samma väderområde som de flesta havsbaserade parker som byggts i norra Europa.
  • marknadsaktörer i elcertifkatsystemet får ökade risker eftersom konkurrensen mellan kraftslagen förändras.
  • fördelar kan uppnås om en slopad anslutningsavgift leder till utbyggd havsbaserad vindkraft som därmed skapar marginaler i elproduktionen vid snabba förändringar i elsystemet. Som exempel nämns en snabbare utfasning av kärnkraften eller minskad acceptans för vindkraft på land.

Sammanfattningsvis bedömer Energimyndigheten att det finns flera fördelar med att införa ett stöd till sjökabeln jämfört med utflyttad anslutningspunkt. Vägs andra aspekter än dessa villkor in i jämförelsen kan bedömningen bli annorlunda. Det kvarstår frågor att utreda vidare konstaterar Energimyndigheten. Det gäller utformning av urvalskriterier för båda modellerna, tak för de totala kostnaderna för ett slopande, finansiering av stödmodellen och om modellerna är genomförbara med hänsyn till EU:s statsstödsregler.

Läs Energimyndighetens rapport här