Energisteget och Industriklivet - nya stöd för energieffektivisering och minskade utsläpp

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Nu finns nya stöd för att minska industrins utsläpp av växthusgaser och för energieffektiviserande åtgärder, fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.

Industriklivet – stöd för att minska industrins processutsläpp av växthusgaser

I och med beslutet om budgetpropositionen för 2018 har det avsatts 300 miljoner kronor om året 2018-2040 för att stödja industrins arbete med att minska de processrelaterade utsläppen av växthusgaser. Energimyndigheten ansvarar för det nya stödet som benämns Industriklivet.

Bakgrunden är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Utsläpp från industrins förbränning och processer är i dag omkring en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige, vilket innebär att en betydande omställning inom industrin kommer att behövas kommande årtionden.

Stödets fokus är på de särskilt energi- och koldioxidintensiva branscherna, däribland järn- och stål, metall, kemisk industri, raffinaderier, massa- och papper samt mineralindustrin, inklusive cement. De flesta av dessa branscher, utom massa- och papper, har en stor andel så kallade processrelaterade utsläpp som är svåra att minska. Investeringar behöver många gånger ske i teknik som ännu inte är utvecklad vilket medför betydande risker och motiverar att staten bidrar med stöd.

Förutsättningarna för stödet regleras i förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser som trädde i kraft den 3 januari 2018. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt, detaljerade projekteringsstudier och investeringar. Målgruppen för stödet är industrier med processrelaterade utsläpp men även universitet eller forskningsinstitut. Detta utesluter dock inte att energiföretag kan omfattas, till exempel i samverkan med berörd tillverkningsindustri. Ansökan om stöd görs hos Energimyndigheten. Läs mer här.

Energisteget – nytt stöd för energieffektivisering i industrin

 

Den 15 februari trädde ett nytt stöd för energieffektivisering i industrin i kraft som benämns Energisteget. Programmet omfattar företag som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag. Satsningen omfattar totalt 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020.

Energisteget ska bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030. Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och särskilt utvalda i programmet är industriell verksamhet från gruv- till tillverkningsindustrin. Inom Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL), söka två typer av ekonomiska stöd:

1. Projekteringsstöd - bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.

2. Investeringsstöd för merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.

Programmet riktas primärt till industriell verksamhet från gruv- till tillverkningsindustrin. (dvs. med SNI-kod 05–33). För att ha rätt till stöden måste företaget ha genomfört en energikartläggning inom ramen för EKL. Mer information om vilka krav som gäller för sökande företag kommer inom kort.

Energimyndigheten arbetar nu med att ta fram utlysningar samt riktlinjer för hur företag kan ansöka om stöden samt hur stora det kan bli. Stöden kommer kunna sökas via Energimyndigheten inom kort. Läs mer här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se