Finansdepartementet remitterar förslag om slopad dubbelbeskattning av energilager

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Finansdepartementet presenterade den 20 februari en promemoria med skatteförslag som bland annat innehåller förslag om slopad dubbelbeskattning av el som matas in i energilager via koncessionspliktiga elnät. I promemorian föreslås även en rad mer tekniska ändringar i lagen om skatt på energi och punktskattelagstiftningen i övrigt.

Slopad dubbelbeskattning av energiskatten på el för energilager

Dagens dubbelbeskattning av energiskatten på el vid laddning av energilager föreslås slopas. Den som inte är skattskyldig ska enligt förslaget få återbetalning av energiskatt på el som denne efter lagring matat tillbaka in på det koncessionspliktiga nät som elen dessförinnan matats ut från. Detta är något som bland andra Energiföretagen Sverige efterfrågat och som vi lämnat in förslag om via regeringens Forum för smarta elnät. Ett välkommet förslag, med andra ord!

För den som är skattskyldig i egenskap av producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig ska skyldigheten att betala energiskatt på el inte inträda vid överföring av el till annan än den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 i lagen om skatt på energi om skattskyldighet tidigare inträtt för elen. Undantaget från skattskyldighetens inträde gäller inte för el som omfattas av ovanstående rätt till återbetalning. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 men tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Direkt hänvisning till EU-kommissionens genomförandebeslut om tulltaxenummer föreslås

En bestämmelse föreslås införas i lagen om skatt på energi som tydliggör att det i EU- kommissionens genomförandebeslut anges uppdateringar av hänvisningarna till så kallade KN-nr som har skett till följd av ändringar i tulltaxan för vissa produkter som omfattas av lagen. KN-nr beskriver de produkter eller bränslen som omfattas av skatteplikt, skattebefrielse m.m. EU-kommissionens genomförandebeslut fattas med stöd av artikel 2.5 andra stycket i EU:s energiskattedirektiv. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Därutöver föreslås en rad ändringar i lagstiftningen om punktskatter som huvudsakligen berör andra punktskattepliktiga varor än energi. Du kan läsa promemorian i sin helhet här.

Skatte-promemorian har skickat ut på remiss till och med den 16 april. Har du synpunkter på skatteförslagen som du tycker Energiföretagen Sverige bör framföra kan du kontakta Erik Thornström, se kontaktuppgifter nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se