Nordenergi skriver till EU om att värna gränsöverskridande handel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har tillsammans med övriga branschorganisationer i Nordenergi skrivit ett brev till medlemmarna i Europaparlamentet för att vädja om att värna den gränsöverskridande handeln med el inom EU.

Begränsningar av den gränsöverskridande handeln med el inom EU är en politiskt känslig fråga. Trots att den fria rörligheten av varor och tjänster utgör grundbulten för den europeiska union, så begränsas handeln med el över nationsgränserna, vilket Energiföretagen inte anser vara acceptabelt.

Redan i det nuvarande regelverket för den europeiska elhandeln förbjuds handelsbegränsningar, vilket var bakgrunden till att Svenska kraftnät är 2011 införde elområden i Sverige. Trots detta har begränsningarna fortsatt, och dessutom ökat. I de nu pågående förhandlingarna om ett nytt regelverk är Energiföretagens förhoppning därför att lagstiftningen förstärks och förtydligas.

Energiföretagen menar dock att den position som EU:s medlemsstater enats om lämnar en del övrigt att önska. Enligt denna tillåts de europeiska systemoperatörerna begränsa överföringskapaciteten till 75 procent av den tillgängliga kapaciteten, vilket egentligen innebär en sänkning av ambitionsnivån jämfört med det befintliga regelverket. Förslaget ger dessutom medlemsstaterna möjlighet att under vissa förutsättningar underskrida 75 procent.

Med anledning av detta uppmanar Nordenergi Europaparlamentet att i de kommande förhandlingarna med Rådet och Kommissionen betona vikten av den gränsöverskridande handeln av el inom EU, och dess betydelse för omställningen av det europeiska kraftsystemet. Det är upp till medlemsstaterna att besluta hur man ska hantera nationella överföringsbegränsningar, men inte frågan om begränsningar av den gränsöverskridande handeln.

Ta del av Nordenergis brev i sin helhet (.pdf).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se