Stoppmekanism för elcertifikatsystemet ska utredas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har gett Energimyndigheten tre uppdrag kopplade till elcertifikatssystemets kontrollstation 2019. Förutom att utreda en stoppmekanism ska myndigheten även utreda om det bör ställas krav på att det ska ha gått en viss tidsperiod efter att tilldelningen av elcertifikat har upphört, innan en ny tilldelningsperiod får påbörjas. Dessutom om elcertifikat delats ut när det rörliga elpriset (spotpriset) i Sverige varit noll eller lägre och i så fall eventuella effekter på elmarknaden. Redovisning ska ske 20 december 2018.

Regeringen har gett Energimyndigheten tre uppdrag kopplade till kontrollstation 2019 i regleringsbrevet för 2018. I vårens proposition om förlängning av elcertifikatsystemet identifierades ett antal frågor som ansågs kräva ytterligare utredning. Förutom uppdraget om en stoppmekanism ska myndigheten utreda om det bör ställas krav på att det ska ha gått en viss tidsperiod efter att tilldelningen av elcertifikat har upphört, innan en ny tilldelningsperiod får påbörjas. Myndigheten ska också i enlighet med propositionen bevaka om det har skett tilldelning av elcertifikat när det rörliga elpriset (spotpriset) i Sverige är noll eller lägre, samt analysera eventuella effekter på elmarknaden vid en sådan händelse. Dessa uppdrag ska redovisas senast den 20 december 2018.

Enligt ett tidigare uppdrag utreder Energimyndigheten även möjligheter att utöka transparensen i elcertifikatsystemet. Det ska redovisas senast den 15 juni 2018, som en del i arbetet för kontrollstation 2019.

- Dessa uppdrag svarar upp mot de förslag på förbättringar som vi på Energiföretagen Sverige tidigare fört fram, säger Sara Emanuelsson. I vårt remissvar på Energikommissionens betänkande pekade vi särskilt ut behovet av ökad transparens, att inga elcertifikat ska ges vid negativa priser samt att det behövs en tydlig stoppregel till 2030 och ett uppdrag att utreda om en stoppregel för tilldelning av elcertifikat ska vara tidsrelaterad eller snarare vara volymbaserad. Detta ingår nu i uppdraget och Energiföretagen avser själva att tillsammans med medlemskretsen landa i en position som vi kan spela in till Energimyndigheten.

Faktaruta – uppdraget i sin helhet:

1. Stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030

Statens energimyndighet ska analysera och ge förslag på utformningen av en så kallad stoppmekanism som ska bidra till måluppfyllelsen och försägbarhet till marknadsaktörerna före och efter det nya målåret 2030. Enligt överenskommelsen med Norge ska en stoppmekanism införas i Sverige innan den 31 december 2020. Uppdraget syftar till att definiera en tidsfrist eller annan gräns för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat. Analysen ska omfatta olika alternativ, däribland en volymrelaterad stoppmekanism, och dess för- och nackdelar jämfört med att införa en tidsfrist. I utredningen ingår även att beskriva konsekvenser för elcertifikatmarknadens funktion och för olika marknadsaktörer av den stoppmekanism som myndigheten föreslår ska införas.

2. Ny tilldelningsperiod

Statens energimyndighet ska utreda om det bör ställas krav på att det ska ha gått en viss tidsperiod efter att tilldelningen av elcertifikat har upphört innan en ny tilldelningsperiod får påbörjas efter omfattande ombyggnation. Analysen ska omfatta hur ett sådant krav skulle fungera tillsammans med en stoppmekanism för det nya 2030 målet. I utredningen ingår att ta fram ett eventuellt förslag till hur lång tidsperioden ska vara, att föreslå lämplig tidpunkt för ikraftträdande av eventuella nya regler samt att beskriva konsekvenser av olika förslag inklusive att inte ändra regelverket.

3. Tilldelning av elcertifikat om det rörliga elpriset (spotpriset) är på noll eller lägre.

Statens energimyndighet ska i enlighet med propositionen Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (prop. 2016/17:179 s. 19) bevaka om det har skett tilldelning av elcertifikat när det rörliga elpriset (spotpriset) i Sverige är noll eller lägre samt analysera eventuella effekter på elmarknaden vid en sådan händelse.

Samtliga tre uppdrag för kontrollstation 2019 ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20 december 2018. Myndigheten ska, i relevanta delar, föra en dialog med norska myndigheter.

Läs mer om uppdraget.