Preliminär EU-överenskommelse om nytt avfallspaket

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Den 18 december nådde EU-parlamentet och det estniska ordförandeskapet i ministerrådet en preliminär överenskommelse om ett nytt avfallspaket. Avfallspaketet innehåller flera delar, bland annat ramdirektiv för avfall (lagstiftningstak för avfall), deponering och förpackningar. Även elektriskt och elektroniskt avfall, batterier och ackumulatorer hanteras i avfallspaketet.

Överenskommelsen innebär nya bindande mål på EU-nivå för att minska mängden avfall och ökad materialåtervinning. Återvinningsmål för hushållsavfall är 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035.

Avtalet innebär också striktare metoder och regler för att beräkna målen. Detta är en mycket viktig hörnsten för att säkerställa att återvinningsmålen nås på riktigt. Med dagens metoder och regler finns dessvärre stor risk att betydligt högre materialåtervinningsgrad anges än det som nås i verkligheten, vilket kan skada förtroendet för materialåtervinningsindustrin.

År 2035 ska högst 10 procent av avfallet deponeras. Samtidigt får de EU-länder som 2013 deponerade 60 procent eller mer av sitt hushållsavfall en förlängd gräns med fem år.

Det blir också strängare krav på separat insamling av avfall, genom att medlemsstaterna vidtar kompletterande åtgärder för att förhindra att avfall uppstår. Separat insamling av bioavfall och textilier blir obligatorisk år 2023, respektive 2025.

Kommissionen uppmanas att ta fram mål för att minska mängden avfall och livsmedelsavfall. Avfallshierarkin ska genomföras med hjälp av ekonomiska styrmedel.

Den fortsatta beslutsprocessen innebär att direktivförslagen åter hanteras i en så kallad andra läsning i EU-parlamentet och att slutligt beslut kan ske under Bulgariens ordförandeskap, första halvåret 2018, eller under senare delen av 2018 under Österrikes ordförandeskap.

Energiföretagen Sverige välkomnar de ambitiösa målen och anser att det nya avfallspaketet kan bidra till ett mer cirkulärt samhälle och minska EUs miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt är detta ett mycket viktigt steg för att säkerställa Europas tillgång till material och andra resurser. 

Fakta

EU:s ekonomi går i dag miste om betydande mängder potentiella returråvaror i form av avfall. År 2013 genererades totalt cirka 2,5 miljarder ton avfall i EU. Av detta gick 1,6 miljarder ton förlorat för den europeiska ekonomin eftersom det inte återanvändes eller återvanns. Man uppskattar att ytterligare 600 miljoner ton hade kunnat återvinnas eller återanvändas.

Bild: Avfallstrappan, även kallad EU:s avfallshierarki

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se