Svar på Remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige välkomnar att den nationella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall föreslås samlas i ett dokument. Energiföretagen anser dock att det finns behov av mycket skarpare målformuleringar och åtgärdsplaner.

Sammanfattningsvis välkomnar Energiföretagen förslaget att den nationella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall samlas i ett dokument liksom att regeringen har givit Naturvårdsverket ramar för de båda dokumentens innehåll, i syfte att dokumenten inte endast blir myndighetsprodukter.

Energiföretagen anser vidare att regeringen eller riksdagen bör besluta om den nationella avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall. Endast på så sätt kan dokumenten få formell status av nationella planer. Energiföretagen vill dock uppmärksamma att det saknas stöd i lagstiftningen att tvinga kommunerna att omvandla nationella övergripande mål till konkreta kommunala verksamhetsmål.

Generellt ger programmet en omfångsrik bild av avfallsmängder, aktuella behandlingsformer, lagstiftning, mål, styrmedel och åtgärdsprogram men Energiföretagen anser att det finns behov av mycket skarpare målformuleringar och åtgärdsplaner.

Samhällsplaneringens betydelse för förbyggande av avfall bör betonas i mycket större utsträckning än idag. I den nationella avfallsplanen bör det bli tydligare hur man kan minska resursanvändningen vid produktion, konsumtion och tjänster för att avbryta trenden med ökande avfallsmängder. Det gäller i första hand att avbryta trenden att mängden avfall ökar och i andra hand att återanvända samt material- och energiåtervinna de genererade avfallsflödena. De flöden som inte används eller blir kvar i olika produktions- och konsumtionsled bör betraktas som resurser som kan utnyttjas på det sätt som är mest optimalt med beaktande av dess miljö- och klimatpåverkan i helhet.

Andra utvecklingsområden inom avfallshanteringen är att säkerställa att kritiska råmaterial kan tillvaratas, och att utvecklingen av nanomaterial i avfallsströmmar undersöks.

 Här kan du läsa hela remissvaret.

Även Avfall Sverige har lämnat remissvar som finns att läsa på deras webbplats.. Energiföretagen delar flera av deras synpunkter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se