Energiföretagen efterlyser ny systemgräns i byggreglerna

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sverige har länge drivit på för en förändring av energikraven i Boverkets byggregler. Nu pågår en utredning av byggreglerna inom Kommittén för modernare byggregler och Energiföretagen har skickat en hemställan till Kommittén om att ändra systemgränsen i utformningen av energikraven i byggreglerna till ”använd energi”.

Energiföretagen Sverige har skickat en hemställan till Kommittén för modernare byggregler och föreslår att utredningen ska lämna förslag till utformning av systemgränsen för energikraven i byggreglerna så att de utgår från "använd energi" (nettoenergi). I hemställan lyfter Energiföretagen även att det är angeläget att energikraven i byggreglerna får en långsiktigt hållbar utformning som har acceptans från berörda aktörer:

”Energikraven i byggreglerna har setts över vid ett stort antal tillfällen under senare år och saknar i dag långsiktigt förutsägbara villkor.”

Energiföretagen lyfter därefter problemen med dagens byggregler i några punkter:

  • Dagens energikrav med primärenergital utgår från köpt energi vilket snedvrider konkurrensen på värmemarknaden
  • Energikraven bör ha en teknikneutral utformning gällande val av uppvärmningsform
  • Systemgränsen bör utgå från "använd energi" i enlighet med Energikommissionens och Miljömålsberedningens ställningstaganden
  • Ytterligare ett skäl till att låta energikraven i byggreglerna fokusera på den använda energin i stället för den köpta energin är utmaningen om hur effektbehovet i energisystemet ska säkerställas
  • Anpassa energikraven till revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU)

”Energikraven i byggreglerna behöver utformas så att de får en bred acceptans av de berörda branschaktörerna och att de styr mot det övergripande syftet om energieffektiva byggnader. Energibranschen har sedan de nuvarande energikravens grundutformning infördes 2005 framfört kraftiga invändningar mot systemgränsen "köpt energi".

Problematiken med byggreglernas utformning och dess konsekvenser för konkurrensen på värmemarknaden har förstärkts i takt med att energikraven successivt har skärpts. Det är därför angeläget att kommittén i sin samlade översyn av byggreglerna också ser över hur en långsiktigt hållbar utformning av energikraven i byggreglerna bör göras. Vi anser av ovanstående skäl att Kommittén för modernare byggregler bör lämna förslag till utformning av en systemgräns för energikraven i byggreglerna som utgår från "använd energi" (nettoenergi).”, avslutar Energiföretagen.

Läs hela hemställan här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se