Energiföretagen Sverige vill bidra till fortsatt arbete kring vattenkraftens utveckling

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

I nuläget pågår en rad viktiga processer och aktiviteter hos myndigheter och inom regeringskansliet, av stor betydelse för att kunna värna och utveckla den svenska vattenkraften. Energiföretagen Sverige har tillsammans med medlemsföretagen tagit fram några punkter som är viktiga för regeringen att ta hänsyn till i den kommande processen och ber om ett möte i närtid, för att hitta former för hur branschen på ett konstruktivt sätt kan bidra i det fortsatta arbetet.

I brevet konstaterar Energiföretagen att politisk ambition och målsättningar tydligt har slagits fast i Energiöverenskommelsen och i propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft”. Propositionen beslutades av riksdagen den 13 juni och är en central utgångspunkt för att det i praktiken görs en avvägning mellan olika samhällsintressen i de kommande omprövningsmålen. Den föreslagna nationella planen för moderna miljövillkor är verktyget för att säkerställa att en nationell helhetssyn får genomslag vid avvägningen mellan vattenmiljöskyddsintresset och elproduktionsintresset i de enskilda prövningarna, skriver Energiföretagens vd Pernilla Winnhed.

”Det är avgörande att samtliga aktiviteter och processer som påverkar varandra är avstämda både tidsmässigt och till innehåll. I dagsläget ser vi behov och möjligheter att utveckla och förbättra detta. Vi känner oro för att vissa myndigheters ambitionsnivå i flera fall inte är i linje med Energiöverenskommelsen och uttalandena i propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft”. Vi vill gärna hitta en form för hur vi på ett konstruktivt sätt kan bidra i det pågående och kommande arbetet – både med kunskap och synpunkter.”, skriver Pernilla Winnhed.

Energiföretagen ber om ett möte i närtid, där branschorganisationens och några av medlemsföretagens experter kan bidra med inspel till det fortsatta arbetet. I brevet pekar Energiföretagen också på viktiga aktiviteter och processer där branschen ser ett behov av harmonisering vad gäller innehåll och tidplaner, till exempel i arbetet att ta fram den nationella planen, utredningen om översyn av vattenförvaltningens organisation och översynen av EU:s ramdirektiv för vatten som väntas i början av 2019, för att nämna några. Även det i propositionen aviserade regeringsuppdraget till Havs- och vattenmyndigheten att se över föreskrifterna om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten samt vägledningen för kraftigt modifierade vatten (KMV) vattenkraft, är ett område där branschen gärna vill bidra.

Läs mer i brevet, som har skickats till energiminister Ibrahim Baylan och mijöminister Karolina Skogs statssekreterare Per Ängquist.