Nu inleds årlig undersökning om hinder för efterfrågeflexibilitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimarknadsinspektionen genomför nu sin årliga enkät för att undersöka om elnätsföretag ställer tekniska krav eller andra villkor som försvårar för energitjänsteföretag och elhandlare att erbjuda sina kunder tjänster för ändrad elanvändning. Det är obligatoriskt för de elnätsföretag som slumpvis väljs ut att svara på enkäten.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt elförordningen följa upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Uppföljningen sker via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag.

Under våren kommer Ei därför att begära att 40 slumpvis utvalda elnätsföretag redogör för om de ställer några tekniska krav eller andra villkor som kan påverka tillhandahållandet av tjänster för efterfrågeflexibilitet/ändrad elförbrukning. Frågorna är en del av Ei:s tillsyn och är därför obligatoriska för elnätsföretagen att svara på.

Parallellt med att enkäten till elnätsföretag skickas ut kommer Ei även att undersöka om elhandlare och energitjänsteföretag har upplevt att elnätsföretagen ställer krav som försvårar för företagen att leverera tjänster som bidrar till ändrad förbrukning. Denna enkät ingår inte i tillsynen och det är frivilligt för företagen att besvara enkäten.

Läs hela nyheten på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Ta del av Ei:s tidigare rapporter: