Finansdepartementet remitterar förslag om slopad energiskatt på egenproducerad el

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Finansdepartementet presenterade den 25 april en promemoria med förslag till full energiskattebefrielse för egenproducerad el. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 men behöver först godkännas av EU-kommissionen utifrån EU:s statsstödsregler.

Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen för 2016 aviserade att den skulle se över förutsättningarna för att skattemässigt gynna viss solel. Regeringen aviserade i november 2016 att den avsåg att sänka energiskatten på elen till 0,5 öre per kilowattimme, som ett första steg i avskaffandet av energiskatten på solel som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen förbrukas.

Efter att riksdagen beslutat enligt förslaget i prop. 2016/17:141 sänktes skatten den 1 juli 2017. I enlighet med den tidigare aviseringen ska regeringen nu, i ett andra steg, ta fram och remittera ett förslag som innebär att energiskatten slopas helt, för den i första steget berörda elen, samtidigt som förslaget stämmer överens med EU-rätten.

I promemorian föreslår regeringen att det befintliga undantaget för från skatteplikt för elproduktion i 11 kap. 2 § 1 i lagen om skatt på energi utvidgas genom ett slopande av inskränkningen till den ”som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kW”. För solceller gäller gränsen 255 kW. Den särskilda nedsättningen av energiskatten på viss förnybar el till 0,5 öre per kilowattimme föreslås samtidigt slopas. 

Förslaget är ute på remiss t.o.m. den 30 maj. Har du synpunkter på förslaget inför Energiföretagens Sveriges remissvar kan du kontakta Erik Thornström på kansliet.

Promemorian med skatteförslaget finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se