Hårda krav i förordning om medelstora förbränningsanläggningar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen genomför inte möjligheten att införa det högre begränsningsvärdet (150 mg/Nm3) för stoftutsläpp från befintliga biobränsleeldade- och fjärrvärmeanläggningar i svensk lagstiftning. Utsläppskraven för stoft från befintliga biobränsleeldade pannor kan bli kostsamma för fjärrvärme. Energiföretagen Sverige välkomnar att regeringen valt att genomföra möjligheten till utökad tidsgräns för befintliga anläggningar med begränsad drifttid per år från 500 till 1000 timmar.

Den 9 maj publicerade regeringen förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (SFS 2018:471). Förordningen är en tillämpning av EU-direktivet om medelstora förbränningsanläggningar och innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för medelstora förbränningsanläggningar 1-50 MW och kontroll av utsläpp till luft från sådana anläggningar.

Förordningen träder i kraft den 20 december 2018 för 2018-anläggningar (en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift senast den 19 december 2018) och 1 juni 2018 för nya anläggningar.

Förordningen anger hur begränsningsvärden för utsläpp till luft från flerbränsleanläggningar ska bestämmas. Utsläppskraven för 2018-anläggningar gäller från den 1 januari 2025 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt som är högre än 5 MW, och från den 1 januari 2030 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt. För nya anläggningar gäller kraven redan från 1 juni 2018.

Hårda krav på utsläpp av stoft

De tuffaste kraven för fjärrvärme är att klara av begränsningsvärden för utsläpp av stoft från befintliga anläggningar som är större än 5 MW från 2025. Tabellen nedan visar kraven på utsläpp av stoft från fasta biobränslen för befintliga och nya anläggningar.

Begränsningsvärden för utsläpp av stoft från fasta biobränslen (mg/nm3 torr gas)

Anläggningsstorklek

2018-1nläggningar (kraven måste uppfyllas från 2025 för anläggningar >5 MW, 2030 för <5 MW)

Nya anläggningar (kraven måste uppfyllas från 1 juni 2018)

1- 5 MW

50

50

> 5-20 MW

50

30

> 20-50 MW

30

20

Energiföretagen Sverige har vid flera tillfällen påpekat att det är viktigt att direktivets möjlighet att använda det högre begränsningsvärdet (150 mg/Nm3) för stoftutsläpp från befintliga biobränsleeldade- och fjärrvärmeanläggningar införs i svensk lagstiftning. Tyvärr har regeringen valt att inte genomföra denna möjlighet vid tillämpningen av direktivet i svensk författning. Däremot har regeringen valt att genomföra möjligheten till utökad tidsgräns för befintliga anläggningar med begränsad drifttid per år från 500 till 1000 timmar.

De begränsningsvärden som avses generellt gäller inte för en 2018-anläggning som har högst 500 drifttimmar per år beräknat som ett rullande medelvärde under en femårsperiod. Begränsningsvärdet för stoft är 200 mg/m3 om fasta bränslen förbränns i anläggningen. Antalet drifttimmar får utökas till högst 1 000, om exceptionellt kalla väderleksförhållanden orsakat eller riskerar att orsaka en nödsituation eller annan extraordinär omständighet.

Information till tillsynsmydigheten via e-tjänst

Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen från 1 jan 2024 för anläggningar med större effekt än 5 MW. Informationen ska lämnas i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar.

Här kan du läsa lagtexten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se