Fullsatt seminarium om energifrågan efter Energiöverenskommelsen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det var helt fullsatt i lokalen när Energiföretagen Sverige bjöd in till frukostseminarium på temat ”Två år efter Energiöverenskommelsen – är energifrågan löst nu?”. Glädjande nog var alla överens om att energifrågan i högsta grad är levande och att det absolut finns fler frågor att ta tag i; som mål för leveranssäkerhet, rätt förutsättningar för elnäten och att säkerställa att även kraftvärmen kan leverera el framöver. xxxxx

Anton Steen, politisk samordnare hos Energiföretagen, ledde den engagerade och namnkunniga expertpanelen där Pernilla Winnhed deltog tillsammans med Birgitta Resvik, Fortum, Erik Brandsma, Jämtkraft, Johanna Lakso, Naturskyddsföreningen,
Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Ulla Sandborgh, från Svenska kraftnät.

På frågan om Energiöverenskommelsen bidragit till att vi kommit närmare ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och hållbart energisystem, var svaren både samstämmiga och skiftande. Alla var överens om att överenskommelsen är en bra bas som säkerställt att viktiga bitar klarats av, som slopandet av särskilda skatter för kärnkraften och vattenkraften, liksom att det över huvud taget var en vinst med en partiöverskridande överenskommelse.

Flera framförde dock att omvärlden förändras så fort att det som gällde när kommissionen initierades inte längre är aktuellt, framför allt vad gäller hur mycket vi kan lita på import och export för att säkra vår energiförsörjning. Ulla Sandborgh menade att vi inte kan bygga vårt system på tillit till andra länder, om inte de också gör det. Maria Sunér Fleming poängterade också att digitaliseringen går i ett rasande tempo och att vi sannolikt kommer att använda mer el framöver, inte mindre, och att detta i sig kräver en ännu högre leveranssäkerhet. Maria stack också ut hakan, som hon sa, och önskade att vi vore mer öppna för att till exempel kärnkraften kan blir lönsam att bygga i framtiden och att vi kan behöva öppna för användning av CCS. Inget är hugget i sten alltså.

Johanna Laksos syn på Energiöverenskommelsen och målet om 100 procent förnybart var att det inte nödvändigtvis bara handlar om ny elproduktion utan framför allt om att energieffektivisera. Hon poängterade att vi har 4000 rödlistade arter i Sverige och att varje installation av elproduktion eller användning av biobränsle påverkar miljön.

När varje panelmedlem fick välja en prioriterad energifråga framöver nämndes bland annat: att vattenkraftens betydelse kan komma att öka än mer framöver och att vi måste öppna upp för en diskussion om hur den kan utvecklas, att vi i större utsträckning måste koppla energifrågan till näringslivet – som i fallet med att ”överfulla” elnät kan hindra företag från att etablera sig på en viss plats och att vi måste fokusera på ett ekologiskt energisystem.

Efter expertpanelen välkomnades fyra politiska företrädare som alla arbetat med energikommissionen i något stadie; Cecilie Tenfjord-Toftby (M). Gunnar Caperius (C), Ingemar Nilsson (S) och Maria Weimer (L). Deras uppgift var att reflektera över det som framförts och även ge sin syn.

Ingemar Nilsson lyfte fram att det som gjorts hittills varit bra men i takt med att omvärlden förändras så dyker det också upp fler och nya frågor att ta tag i. Bland annat hur mycket vi kan förlita oss på export/import och hur mycket vi är beredda att betala för att själva äga all kapacitet.

Cecilie Tenfjord- Toftby lyfte fram att det också är viktigt att säkerställa att det som beslutades i energiöverenskommelsen och betänkandet, nu också realiseras. Bland annat menade hon att ett departement som skriver en proposition – eller partikollegor – inte alltid tolkar frågor på samma sätt som överenskommelsen avsåg. Här har genomförandegruppen haft och har en viktig uppgift. Överenskommelser är bra – men implementering viktigare.

Detta instämde Maria Weimer i. Liberalerna valde ju att stå utanför överenskommelsen men även Maria betonade att vi måste säkerställa leveranssäkerheten. Hon tyckte också att det är oroande att en del partier tolkar överenskommelsen som att det inte ska finnas någon kärnkraftsel i vårt system efter 2040.

Sammanfattningsvis var frukostseminariet välbesökt och mycket intressant hela vägen. Det visade också att energifrågan på intet sätt är död, inte hos de företag och organisationer som talade och inte hos de politiska partierna. Energifrågan lever och Energiföretagen tar diskussionen vidare under årets Almedalsvecka, som Anton Steen passade på att göra lite reklam för på slutet.

Energiföretagens program hittar du här!