Ny vägledning om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Naturvårdsverket är nu klar med sin vägledning om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar. Vägledningen är ett levande dokument där Naturvårdsverket tar fram och publicerar vägledning allt eftersom behov identifieras. Här ges också i vissa fall uttryck för myndighetens bedömningar i fall där praxis saknas.

BAT-slutsatserna (BAT – Best Available Tecnhique) för stora förbränningsanläggningar fastställdes i augusti i augusti 2017 av EU- Kommissionen. Slutsatserna om bästa tillgängliga teknik innehåller emissionsgränser som är tvingande för svenska verksamhetsutövare via en förordning. De används även som referens vid fastställande av villkoren vid omprövning av anläggningar som omfattas av industriutsläppsdirektivet.

Den nya vägledningen beskriver innehållet i BAT-slutsatsdokumentet för stora förbränningsanläggningar (LCP BATC1). Syftet är att vägleda tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter, verksamhetsutövare och andra i deras tillämpning av bestämmelserna. Även andra BAT-slutsatser och referensdokument kan vara av betydelse för de verksamheter som omfattas av dessa BAT-slutsatser.

I industriutsläppsförordningen (2013:250) (IUF) anges när och hur BAT-slutsatser ska följas. Bland annat framgår att kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas senast fyra år efter det att slutsatserna är publicerade och att BAT-slutsatser gäller parallellt med de villkor och krav som fastställts vid en tillståndsprövning. Detta innebär att verksamhetsutövaren måste följa både villkoren i sitt tillstånd och de krav som följer av BAT-slutsatserna.

Läs nya vägledningen här

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se